Rozcestník nejpoužívanějších aplikací

HelpDeskUSERMAPSharepointDownloadV3SSGSFISKOSPES / AEDOEZOPiKOSE-mail ČVUTOffice365MobilityAbonentTinaTZSMoodleTeamsDalší odkazy


Opatření ke snížení rizika nákazy

(1) Snahou ČVUT je udržet v bakalářském, magisterském a doktorském studiu co nejkvalitnější výuku a bezpečné pracovní prostředí.

(2) Všichni zaměstnanci ČVUT jsou povinni se denně seznámit s aktuálními informacemi k situaci ohledně postupu ČVUT v záležitosti koronaviru, uvedenými na webových stránkách ČVUT (www.cvut.cz) a řídit se pokyny tam uvedenými; pracovníkům, kteří nemají přístup k webovému rozhraní, jsou povinni tyto informace zprostředkovat jejich nejbližší nadřízení.

(3) Prezenční výuka je umožněna pouze za podmínek stanovených Mimořádnými opatřeními a za podmínek daných tímto příkazem; pokud tyto podmínky nebudou splněny, bude výuka zajištěna distančním způsobem za podmínek stanovených právními předpisy 1, případně na základě povolení MŠMT.

(4) Pro zahraniční studenty studující v programech s jazykem výuky jiným než čeština, kteří s ohledem na překážky v činnosti zastupitelských úřadů nemají víza a nemohou nastoupit na prezenční výuku, bude vhodným způsobem zajištěna distanční podpora prezenční výuky spočívající např. v poskytování možnosti (distančně) seznámit se s obsahem přednášek a cvičení či možnosti účastnit se jich s využitím elektronických prostředků komunikace na dálku apod.

(5) Zaměstnanci ČVUT, u kterých se prokázala nákaza koronavirem, nebo jsou v nařízené karanténě, jsou povinny tuto skutečnost neprodleně nahlásit na email příslušné zodpovědné osobě na fakultě/ústavu (https://www.cvut.cz/informace‐cvut‐ke‐koronaviru).

Zaměstnanci jsou povinni:

a) oznámit tuto skutečnost svému nadřízenému,

b) uvést, se kterými dalšími osobami na ČVUT se setkali.

(6) Zodpovědná osoba součásti rozešle emailovou informací vedoucím studijních oddělení všech dotčených součástí, v případě ubytování na koleji, vedoucímu patřičné koleje. Na email: koronavirus@cvut.cz je třeba zaslat pouze zprávu o pozitivním testu.

(9) Zaměstnanci jsou povinni mít v prostorách ČVUT účinně nasazen ochranný prostředek dýchacích cest dle právě účinných Mimořádných opatření a při vstupu do budov ČVUT provést dezinfekci rukou, přičemž poskytnutí dezinfekčního prostředku zajistí součást ČVUT, která místnost užívá.

(10) Platí tato doporučení:

a) Využívat účinnou ochranu úst a nosu (respirátor).

b) Nepohybovat se v místech s vyšší koncentrací osob.

c) Zvláštní pozornost věnovat ochraně rizikových skupin; součásti ČVUT přijmou vhodná opatření k ochraně zaměstnanců ČVUT starších 55 let, těhotných a nemocných a zaměstnanců, kteří nemohou omezit kontakt s rodinným příslušníkem, u kterého je zvýšen rizikový faktor (trpí závažným onemocněním, jeho organismus je oslaben po závažné nemoci apod.).

d) V maximální možné míře dodržovat rozestupy.

e) Dbát zvýšené hygieny rukou.

f) Dbát zvýšené ostražitosti a odpovědnosti v případě nakažení jinou nemocí, zejména v případě kapénkových infekcí.

Další zdroje aktuálních informací pro zaměstnance naleznete

Další zájmové weby pro zaměstnance a jejich volný čas

 
Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro kvalitu a informační systém, Poslední změna: 05.10.2021