Rozcestník nejpoužívanějších aplikací

HelpDeskUSERMAPSharepointDownloadV3SSGSFISKOSPES / AEDOEZOPiKOSE-mail ČVUTOffice365MobilityAbonentTinaTZSMoodleTeamsDalší odkazy


Opatření ke snížení rizika nákazy

(1) Snahou ČVUT je udržet v bakalářském, magisterském a doktorském studiu co nejkvalitnější výuku a bezpečné pracovní prostředí.

(2) Všichni zaměstnanci ČVUT jsou povinni se denně seznámit s aktuálními informacemi k situaci ohledně postupu ČVUT v záležitosti koronaviru, uvedenými na webových stránkách ČVUT (www.cvut.cz) a řídit se pokyny tam uvedenými; pracovníkům, kteří nemají přístup k webovému rozhraní, jsou povinni tyto informace zprostředkovat jejich nejbližší nadřízení.

(3) Prezenční výuka je umožněna pouze za podmínek stanovených Mimořádnými opatřeními a za podmínek daných tímto příkazem; pokud tyto podmínky nebudou splněny, bude výuka zajištěna distančním způsobem za podmínek stanovených právními předpisy 1, případně na základě povolení MŠMT.

(4) Pro zahraniční studenty studující v programech s jazykem výuky jiným než čeština, kteří s ohledem na překážky v činnosti zastupitelských úřadů nemají víza a nemohou nastoupit na prezenční výuku, bude vhodným způsobem zajištěna distanční podpora prezenční výuky spočívající např. v poskytování možnosti (distančně) seznámit se s obsahem přednášek a cvičení či možnosti účastnit se jich s využitím elektronických prostředků komunikace na dálku apod.

(5) Zaměstnanci ČVUT, u kterých se prokázala nákaza koronavirem, nebo jsou v nařízené karanténě, jsou povinny tuto skutečnost neprodleně nahlásit na email příslušné zodpovědné osobě na fakultě/ústavu (https://www.cvut.cz/informace‐cvut‐ke‐koronaviru).

Zaměstnanci jsou povinni:

a) oznámit tuto skutečnost svému nadřízenému,

b) uvést, se kterými dalšími osobami na ČVUT se setkali.

(6) Zodpovědná osoba součásti rozešle emailovou informací vedoucím studijních oddělení všech dotčených součástí, v případě ubytování na koleji, vedoucímu patřičné koleje. Na email: koronavirus@cvut.cz je třeba zaslat pouze zprávu o pozitivním testu.

(9) Zaměstnanci jsou povinni mít v prostorách ČVUT účinně nasazen ochranný prostředek dýchacích cest dle právě účinných Mimořádných opatření a při vstupu do budov ČVUT provést dezinfekci rukou, přičemž poskytnutí dezinfekčního prostředku zajistí součást ČVUT, která místnost užívá.

(10) Platí tato doporučení:

a) Využívat účinnou ochranu úst a nosu (respirátor).

b) Nepohybovat se v místech s vyšší koncentrací osob.

c) Zvláštní pozornost věnovat ochraně rizikových skupin; součásti ČVUT přijmou vhodná opatření k ochraně zaměstnanců ČVUT starších 55 let, těhotných a nemocných a zaměstnanců, kteří nemohou omezit kontakt s rodinným příslušníkem, u kterého je zvýšen rizikový faktor (trpí závažným onemocněním, jeho organismus je oslaben po závažné nemoci apod.).

d) V maximální možné míře dodržovat rozestupy.

e) Dbát zvýšené hygieny rukou.

f) Dbát zvýšené ostražitosti a odpovědnosti v případě nakažení jinou nemocí, zejména v případě kapénkových infekcí.

Zvyšující se riziko podvodných e-mailů a webových stránek

Sociální inženýrství a nejrůznější podvodné techniky se v poslední době stávají výnosným byznysem. Není tedy divu, že se tyto aktivity výrazně zdokonalily. Dnes se již setkáváme s takovou kvalitou podvodných e-mailů, že je často nelze na první pohled odlišit od pravé korespondence. Útočníci disponují velmi vyspělou technikou a v hojné míře využívají i umělou inteligenci pro generování obsahu podvodných zpráv, které jsou pak velmi přesvědčivě zpracované, ale navíc i tématicky zaměřené na cílovou osobu.

Pro zmírnění rizik spojených s podvodnými e-maily máme několik doporučení:
1) Zpozorněte vždy, když vás obsah zprávy nutí k nějaké reakci, zejména pokud se jedná o otevření nějaké přílohy nebo odkazu v textu. Významné subjekty, jako jsou např. banky či úřady, takto nikdy nejednají.
2) Zůstaňte v klidu pokud vás obsah zprávy nutí reagovat v časové tísni. Útočníci často využívají časové tísně pro snížení obezřetnosti své oběti.
3) Pokud si nejste jistí důvěryhodností zprávy s přílohou, nikdy sami přílohu neotvírejte a raději se obraťte na odborníka, který vám ji pomůže prověřit. Příloha může obsahovat škodlivý kód a odborníci z helpdesku mají možnost nechat prověřit soubor např. v tzv. „SandBoxu“, což běžný uživatel k dispozici nemá.
4) Zpráva může obsahovat např. i telefonní číslo (nebo jiný typ kontaktu), na které nutí oběť zavolat. Na tomto čísle může být osoba, která se může úspěšně vydávat za pracovníka ČVUT nebo jiné důvěryhodné organizace. Důvěryhodnost často útočník podtrhuje falešným profilem na sociální síti LinkedIn nebo jinde na internetu. Chcete-li mít jistotu, že nejde o podvod, je lepší na příslušné oddělení organizace zavolat přes oficiální telefonní číslo.

Obdobné je to i s falešnými webovými stránkami, které velmi přesvědčivě napodobují stránky, které často navštěvujeme. Útočník využívá u falešné webové stránky velmi podobné doménové názvy s cílem, aby oběť buď nepoznala na první pohled v adresním řádku rozdíl, ale často spoléhá i na překlepy v adrese, vynechání některého znaku atd. Využívá se podobnosti znaků jako je „I“ a „l“, „o“ a „0“, „b“ a „6“, ale i přesmyčky a překlepy typu „www.cuvt.cz“, „kos.cvut.cy“ apod.
Pokud je adresa webu v těle podvodné e-mailové zprávy, lze také velmi snadno adresu překrýt zobrazovaným textem připomínajícím pravou webovou stránku, odkaz však může vést úplně jinam.

Věnujte proto pozornost i těmto doporučením pro přístup k webovým stránkám:
a) Při zadávání adresy webu si vždy pečlivě překontrolujte obsah adresního řádku, zda v něm není překlep.
b) Pokud chcete mít větší jistotu o pravosti webové stránky a zejména, pokud webová stránka reaguje jinak než jste zvyklí, můžete si webovou stránku prověřit podle certifikátu, kterým se webová stránka představuje. Většina webových prohlížečů toto umožňuje.
c) Odkazy ukryté v obsahu mailové zprávy mohou uvnitř ukrývat jiný odkaz, než který vidíte v textu, což můžete snadno zjistit najetím myši na odkaz bez kliknutí (v případě mobilního telefonu obvykle dlouhý stisk místo krátkého). Takový falešný odkaz rozhodně neotvírejte.
d) Pokud zjistíte existenci webové stránky napodobující některý z webů ČVUT, nepřihlašujte se k němu, neklikejte na jeho odkazy a neprodleně toto zjištění nahlaste na helpdesk ČVUT nebo alespoň vašemu IT oddělení.

Další zdroje aktuálních informací pro zaměstnance naleznete

Další zájmové weby pro zaměstnance a jejich volný čas

 
Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro kvalitu a informační systém, Poslední změna: 01.11.2021