• A

akademický pracovník – member of the academic staff
akademický rok – academic year
akademický titul – academic degree, academic title
akreditovaný – accredited
ateliér – studio

 • B

bakalář – bachelor
bakalářská práce – bachelor(‘s) (final) project
bakalářský studijní program  – bachelor study programme

 • C

cvičení – tutorial, training course
cvičení (v laboratoři) – laboratory exercise

 • Č

časový plán – time schedule
České vysoké učení technické v Praze – Czech Technical University in Prague

 • D

děkan – dean
diplom – degree, diploma
diplomová práce – master’s project, master‘s thesis
disciplinární přestupek – disciplinary offence
disertační práce – dissertation thesis
distanční forma – distance study, part-time study
dodatek k diplomu – diploma supplement
doktor – doctor
doktorský studijní program – doctoral study programme

 • F

fakulta – faculty
Fakulta architektury – Faculty of Architecture
Fakulta biomedicínského inženýrství – Faculty of Biomedical Engineering
Fakulta dopravní – Faculty of Transportation Sciences
Fakulta elektrotechnická – Faculty of Electrical Engineering
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská – Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
Fakulta stavební – Faculty of Civil Engineering
Fakulta strojní – Faculty of Mechanical Engineering
forma studia – form of study (full-time, part-time, distance-study)

 • H

harmonogram akademického roku – schedule for the academic year

 • I

imatrikulace – immatriculation
index – student’s record (booklet)
informační systém – information system
inženýr – Engineer / Eng. 

 • K

katedra – department
klasifikace (hodnocení) – grading
klasifikace
(klasifikační stupeň) – grade
klasifikační stupnice – grading scale
klasifikovaný zápočet – graded assessment
Kloknerův ústav – Klokner Institute
kombinovaná forma – part-time study
kontrola studia – study inspection
konzultace – consultation
kredit – credit
kvestor – bursar

 • L

laboratoř – laboratory

 • M

magisterský studijní program – master study programme
matrika – register, registration office

 • N

název předmětu – course title
neprospěl (stupeň hodnocení) – fail

 • O

obhajoba – presentation and defence
odborná zkouška – technical examination
opakování zkoušky – resit
opravná zkouška – resit examination, make-up examination
opravný termín – date for a make-up examination

 • P

plán studia – study plan, curriculum
poplatek za studium – tuition fee
povinně volitelný předmět – compulsory optional course
povinný předmět – compulsory course
praktická cvičení – training course
praxe (aplikace) – practical application
praxe (studentská) – internship
prázdniny – vacation
prezenční forma – full-time study
proděkan – vice-dean
prorektor – vice-rector
profesní postavení – professional status
projekt – project
promoce – graduation ceremony
prospěl (stupeň hodnocení) – pass
prospěl s pochvalou (stupeň hodnocení) – pass with merit
prospěl s vyznamenáním (stupeň hodnocení) – pass with distinction
průkaz studenta – student card
předmět – course
přednáška – lecture
přerušené studium – interrupted studies
přezkoumání rozhodnutí – review of a decision
přijímací zkoušky – entrance test, entrance examination

 • R

rektor – rector

 • S

semestr – semester
semestrální práce – semester project
seminární cvičení – seminar
seminář – seminar
souborná zkouška – comprehensive examination
standardní délka programu – standard length of a study programme
standardní doba studia – standard length of a study programme, standard length of studies
státní jazyková zkouška – state language examination
státní závěrečná zkouška – final state examination
student – student
studijní obor – field of study
studijní plán – study plan
studijní program – study programme
studium – studies
studovna – study, study room
školicí pracoviště – training workplace
školitel – supervisor, advisor

 • T

tajemník fakulty – faculty treasurer

 • U

udělit zápočet klasifikovanýneklasifikovaný – award a graded assessment
udělit zápočet eklasifikovaný – award an ungraded assessment
ukončení studia (úspěšné) – graduation
ukončení studia (neúspěšné) – termination of studies
uznání zahraničního vzdělání – recognition / nostrification of education undertaken abroad
ústní zkouška – oral examination

 • V

vědecko technický park – science and technology park
volitelný předmět
– optional course
vysokoškolský diplom – university degree,  certificate
vysokoškolský diplom s pochvalou – degree with merit
vysokoškolský diplom s vyznamenáním – degree with distinction
vysokoškolský ústav – university institute
vyučující – course tutor
výuka – classes

 • Z

zapsání předmětů – registration of courses
zápis – registration
zápočet klasifikovaný – graded assessment
zápočet neklasifikovaný – ungraded assessment
zkušební komise – examination board
zkouška – examination
zkouškové období – examination period
známka – gradeVlastník stránky: RČVUT - Odbor pro studium a studentské záležitosti, Poslední změna: 20.02.2017