• A

academic degree – akademický titul
academic title – akademická funkce, titul
academic year – akademický rok
accredited – akreditovaný
advisor (of thesis) – školitel
assessment (graded/ungraded) – zápočet (klasifikovaný/neklasifikovaný)
award (a graded/an ungraded) assessment – udělit zápočet (klasifikovaný/neklasifikovaný)

 • B

bachelor – bakalář
bachelor study programme – bakalářský studijní program
bachelor(‚s) (final) project – bakalářská práce
bursar – kvestor

 • C

classes – výuka
comprehensive examination – souborná zkouška
compulsory course – povinný předmět
course – předmět
course title – název předmětu
course tutor – vyučující
credit – kredit
curriculum – studijní plán
Czech Technical University in Prague – České vysoké učení technické v Praze

 • D

date for a make-up examination – opravný termín
dean – děkan
degree – diplom
degree with distinction – vysokoškolský diplom s vyznamenáním
degree with merit – vysokoškolský diplom s pochvalou
department – katedra
diploma supplement – dodatek k diplomu
disciplinary offence – disciplinární přestupek
dissertation thesis – disertační práce
distance study – distanční forma
doctor – doktor
doctoral study programme – doktorský studijní program

 • E

entrance test (examination) – přijímací zkoušky
examination – zkouška
examination board – zkušební komise
examination period – zkouškové období

 • F

Faculty of Architecture – Fakulta architektury
Faculty of Biomedical Engineering – Fakulta biomedicínského inženýrství
Faculty of Civil Engineering – Fakulta stavební
Faculty of Electrical Engineering – Fakulta elektrotechnická
Faculty of Mechanical Engineering – Fakulta strojní
Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Faculty of Transportation Sciences – Fakulta dopravní
faculty – fakulta
fail – neprospěl (stupeň hodnocení)
field of study – studijní obor
final state examination – státní závěrečná zkouška
form of study (full-time, part-time, distance-study) – forma studia
full-time study – prezenční forma studia

 • G

grade – známka
grading
– klasifikace
grading scale – klasifikační stupnice
graded assessment – klasifikovaný zápočet
graduation – ukončení studia (úspěšné)
graduation ceremony – promoce

 • I

immatriculation – imatrikulace
information system – informační systém
internship – praxe (studentská)
interrupted studies – přerušené studium

 • K

Klokner Institute – Kloknerův ústav

 • L

laboratory – laboratoř
laboratory exercise – cvičení (laboratorní)
lecture – přednáška

 • M

make-up examination – opravná zkouška
master of engineering, abr. MEng – inženýr, abr. Ing. (equivalent)
master study programme – magisterský studijní program
master’s project, master‘s thesis – diplomová práce
member of the academic staff – akademický pracovník

 • O

optional course – volitelný předmět
oral examination – ústní zkouška

 • P

part-time study – kombinovaná forma
pass – prospěl (stupeň hodnocení)
pass with merit – prospěl s pochvalou (stupeň hodnocení)
pass with distinction – prospěl s vyznamenáním (stupeň hodnocení)
practical application – praxe (aplikace)
presentation and defence – obhajoba
professional status – profesní postavení
project – projekt

 • R

recognition/nostrification of education undertaken abroad – uznání zahraničního vzdělání
rector – rektor
register, registration office – matrika
registration  – zápis
required optional course – povinně volitelný předmět
registration of courses – zapsání předmětů
resit – opakování (zkoušky)
review of a decision – přezkoumání rozhodnutí

 • S

semester – semestr
semester project – semestrální práce
seminar – seminární cvičení, seminář
schedule for the academic year – harmonogram akademického roku
standard length of a study programme – standardní doba studia
standard length of a study programme – standardní délka programu
state language examination – státní jazyková zkouška
student
– student
student card – průkaz studenta
student’s record (booklet) – index
studies – studium
studio – ateliér
study inspection – kontrola studia
study plan – studijní plán
study programme – studijní program
study – studium, studovna
study room – studovna
supervisor – školitel

 • T

technical examination – odborná zkouška
termination of studies – ukončení studia (neúspěšné)
time schedule – časový plán
training course – cvičení, praktická cvičení
training workplace – školicí pracoviště
treasurer –  tajemník
tuition fee – poplatek za studium
tutorial – cvičení

 • U

university degree, certificate – vysokoškolský diplom
university institute – vysokoškolský ústav
ungraded assessment – neklasifikovaný zápočet

 • V

vacation – prázdniny
vice-dean – proděkan
vice-rector – prorektorVlastník stránky: RČVUT - Odbor pro studium a studentské záležitosti, Poslední změna: 20.02.2017