Cílem Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. ČR musí těmto oblastem věnovat značnou pozornost, pokud chce v současném komplexním světě obstát. OP Z je zaměřený také na podporu rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Podporované oblasti

  • Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
  • Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou
  • Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
  • Prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa
  • Prioritní osa 5: Technická pomoc

OP Zaměstnanost je připravován v rámci Pracovní skupiny pro programování na období 2014 – 2020 (PS pro programování), kterou tvoří zástupci jednotlivých resortů, regionů, měst a obcí, nestátních neziskových organizací, sociálních a dalších partnerů. Za účelem zapojení co nejširšího spektra partnerů do přípravy OP Zaměstnanost a pro umožnění podrobného projednávání věcného zaměření jednotlivých prioritních os a investičních priorit bylo v rámci této pracovní skupiny dále ustaveno 5 pracovních podskupin. Popis přípravy OP Zaměstnanost je uveden v kapitole 7.2 programu a seznam partnerů zapojených do přípravy je uveden v příloze OP Zaměstnanost.

Celková alokace OP Zaměstnanost je cca 70 mld. Kč (konečná částka se ještě může měnit v závislosti na jednáních mezi zástupci MPSV a zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí a Evropské komise). Více než polovina této alokace bude věnována na podporu zaměstnanosti a téměř 1/3 celkové alokace bude věnována na aktivity věnované sociálnímu začleňování a financování sociálních služeb.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro řízení projektů a transfer technologií, Poslední změna: 20.02.2017