Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích.

Řídícím orgánem OP PIK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Agentura CzechInvest stejně jako pro programové období 2007 – 2013 plní funkci zprostředkujícího subjektu a tudíž vykonává specifické činnosti implementace především pro dotační podporované aktivity OP PIK.

OP PIK bude opět čerpat z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen EFRR) a bude podporovat aktivity formou jak dotací, tak i formou finančních nástrojů (především zvýhodněné úvěry a záruky), nebo popř. kombinací těchto podpor. Ve vhodných případech bude využita taktéž podpora de minimis, tj. max. 200 000 € podpory na jeden propojený podnik (resp. kumulace podpory bude sledována u všech subjektů právně či fakticky kontrolované jedním subjektem za tříleté období – více v příručce k pojmu jeden podnik). Všeobecná pravidla pro poskytování podpor malého rozsahu jsou dostupná v metodickém pokynu o centrálním registru podpor de minimis.

Celková alokace OP PIK je 4 905 mil. €.

Mapa regionální podpory je pro všechny regiony NUTS II identická kromě regionu hl. m. Prahy, ke které se regionální podpora nevztahuje. Celková regionální podpora se liší ve velikosti podnikatelského subjektu:

  • malé podniky – 45 % podpory
  • střední podniky – 35 % podpory
  • velké podniky – 25 % podpory

Pro projekty v oblasti výzkumu a vývoje je veřejná podpora navýšena. Nařízení Evropské komise o blokové výjimce definuje míru podpory na jednotlivé oblasti v závislosti na velikosti podniku a odlišuje např. průmyslový výzkum (50 % způsobilých nákladů), experimentální vývoj (25 % – 45 % způsobilých nákladů), studie proveditelnosti (50 % způsobilých nákladů) či podporu výzkumné infrastruktury (50%).

Podpora je zacílena přednostně na malé a střední podniky, nicméně specifické aktivity jsou mj. vhodné taktéž pro velké podniky, podnikatelská seskupení, výzkumné organizace, provozovatele inovační infrastruktury, obecně prospěšné společnosti, neziskové organizace či orgány státní správy a samosprávy a jim založené či zřizované organizace.

Konkrétní oprávnění příjemci pro jednotlivé programy OP PIK budou stanoveny v Textu programu, popř. Výzvě.

OP PIK se dělí na 5 prioritních os. Tyto prioritní osy pokrývají celkem 12 investičních priorit v rámci 5 tematických cílů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1301/2013 o EFRR. Ke každé investiční prioritě náleží jeden či více specifických cílů stanovených řídícím orgánem. Výjimkou je prioritní osa 5 Technická pomoc, která se nevztahuje k žádné investiční prioritě ani tematickému cíli. OP PIK obsahuje dohromady 16 specifických cílů reprezentující specifické tematické zaměření podpory.

Prioritní osy OP PIK jsou následující:

  • PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
  • PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků
  • PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
  • PO 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií
  • PO 5 Technická pomoc

Více o programu OP PIK najdete na stránkách www.oppik.czVlastník stránky: RČVUT - Odbor pro řízení projektů a transfer technologií, Poslední změna: 20.02.2017