Systém zajišťování kvality

Orgány v systému zajišťování kvality

Informace o systému zajišťování a hodnocení kvality

Vnější hodnocení kvality činností na ČVUT

Systém zajišťování kvality

Zákon o vysokých školách ukládá univerzitám povinnost implementovat a rozvíjet systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. Ukládá také povinnost pravidelného interního a externího hodnocení výše uvedených činností. Oblast kvality spadá do působnosti vysoké školy, tj. nese za ni plnou odpovědnost. Odbor pro kvalitu pod záštitou prorektora pro řízení kvality provádí analytickou činnost a poskytuje metodickou podporu pro Radu pro vnitřní hodnocení (RVH) v oblasti zajišťování kvality. Na úrovni fakulty je garantem zajišťování kvality děkan, na úrovni vysokoškolského ústavu ředitel. Existence systému zajišťování a hodnocení kvality na ČVUT podporuje politiku kvality.

ČVUT má proces zajišťování kvality včetně vymezení pravomocí a odpovědnosti za kvalitu vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností popsán ve vnitřním předpise ČVUT „Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností ČVUT“ (Pravidla). Pravidla jsou zastřešující pro další předpisy ČVUT. Jejich účelem je zakotvit základní principy a postupy zajišťování kvality klíčových činností ČVUT a vytvořit základ pro integraci těchto principů a postupů do uceleného a vnitřně provázaného systému.

Kvalitou vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností rozumí ČVUT naplňování a navyšování standardů hlavních činností ČVUT v souladu s evropským pojetím úrovně univerzitního vzdělávání a výzkumu a v souladu se svým posláním a s cíli, které jsou popsány ve Statutu ČVUT, ve strategickém záměru a dalších vnitřních předpisech ČVUT. Systém vychází ze zaměření, střednědobé orientace a záměrů ČVUT a navazuje na koncepci rozvoje ČVUT formulované ve Strategickém záměru ČVUT 2021+, každoročních aktualizacích Plánu realizace strategického záměru ČVUT.

Hodnocení na ČVUT je založeno na datech vycházejících z informací kvalitativního a kvantitativního charakteru uložených v informačním systému a validovaných jednotlivými součástmi ČVUT. Příkladem významného zdroje pro oblast tvůrčí činnosti je aplikace https://v3s.cvut.cz (Aplikace V3S), kde jsou evidovány například výsledky publikační činnosti, aplikovaného výzkumu a další aktivity tvůrčích pracovníků ve vědecké komunitě. Aplikace V3S slouží k odesílání výsledků ČVUT do Rejstříku informací o výsledcích (RIV), expertům pro statistické analýzy i k interním hodnocením. Bližší informace v oblasti vyhodnocování kvality tvůrčí činnosti jsou uvedeny ve Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy.

Vnitřní systém zajišťování kvality zahrnuje činnosti zajišťování kvality procesů vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností.

Kvalita vzdělávací činnosti

Do zajišťování kvality vzdělávací činnosti patří zejména:

 1. akreditační příprava a provádění studijních programů a rozhodování o studijních programech,
 2. zpětná vazba členů akademické obce a absolventů ke kvalitě výuky, k organizaci studia, ke studijnímu zázemí a infrastruktuře,
 3. hodnocení kvalifikačních prací,
 4. sledování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků přijímacího řízení a studia, včetně zajištění rovného přístupu k přijímacímu řízení a ke studiu a sledováním uplatnění absolventů studijního programu.

Systém řízení kvality v oblasti vzdělávací činnosti je založen na primární zodpovědnosti děkana vůči vědecké radě a akademickému senátu fakulty i sekundární zodpovědnosti vůči orgánům univerzity. Uskutečňování všech studijních programů řídí jejich garanti ve spolupráci s vedoucími příslušných kateder nebo fakultních ústavů. Součinnost jednotlivých studijních programů, respektive doktorských studijních programů koordinují proděkani pro bakalářské a magisterské studium, respektive proděkani pro tvůrčí činnost a doktorské studium.

Pro hodnocení kvality vzdělávací činnosti se na všech fakultách využívá celouniverzitní elektronická studentská Anketa ČVUT, na většině fakult má zásadní roli. V rámci této aplikace si mohou fakulty definovat svoje specifické požadavky na sběr a vyhodnocování anketních lístků. Studenti mohou buď zůstat v anonymitě, nebo mají možnost svou identitu odhalit. Dále mají možnost své hodnocení doplnit známkou i slovním komentářem.

Pro posílení kvality vzdělávání byla přijata některá rozhodnutí a opatření. Jako klíčová byla vyhodnocena potřeba získání institucionální akreditace.

Institucionální akreditaci uděluje NAÚ vysoké škole pro oblast nebo oblasti vzdělávání a v jejich rámci pro příslušný typ nebo typy studijních programů na základě písemné žádosti vysoké školy.

Institucionální akreditace se vysoké škole standardně uděluje na dobu 10 let.

Písemná žádost o institucionální akreditaci obsahuje:

 1. název vysoké školy,
 2. označení oblasti nebo oblastí vzdělávání, ve kterých vysoká škola na základě akreditace hodlá působit, a typu nebo typů studijních programů,
 3. zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy a případné dodatky k této zprávě a
 4. sebehodnotící zprávu popisující a hodnotící naplnění jednotlivých požadavků vyplývajících z příslušných standardů pro akreditace, včetně požadavků týkajících se finančního, materiálního a dalšího zabezpečení činnosti vysoké školy a jeho rozvoje.

Nezbytnou součástí žádosti o institucionální akreditaci bylo vytvoření Akreditačního řádu, která je vnitřním předpisem ČVUT, a který slouží k nastavení procesů uvnitř ČVUT, zejména ohledně tvorby a schvalování, týkajících se:

 1. institucionální akreditace pro oblasti vzdělávání,
 2. akreditací studijních programů akreditovaných v rámci institucionálně akreditovaných oblastí vzdělávání,
 3. akreditací studijních programů akreditovaných Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství tj. mimo rámec institucionálně akreditovaných oblastí vzdělávání,
 4. akreditací habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem,
 5. specifického postupu v akreditačních procesech studijních programů (např. zánik, rozšíření, změna studijního programu).

Vnitřní norma Standardy studijních programů ČVUT v návaznosti na zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Statut ČVUT a Pravidla vymezují standardy studijních programů ČVUT. Standardy studijních programů v souladu s Pravidly jsou na ČVUT považovány za závazné minimální hodnoty standardů studijních programů dané nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech ve vysokém školství, část druhá – standardy pro akreditaci studijních programů.

Standardy se vztahují na všechny studijní programy připravované a realizované na ČVUT bez rozdílu, zda jsou akreditovány Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství nebo k jejich uskutečňování bude ČVUT udělovat oprávnění na základě udělené institucionální akreditace.

Kvalita tvůrčí činnosti

Zajišťování kvality tvůrčí činnosti zahrnuje zejména:

 1. hodnocení výzkumné činnosti ČVUT,
 2. hodnocení akademických a vědeckých pracovníků podílejících se na výzkumné činnosti ČVUT,
 3. harmonizace postupů hodnocení výzkumné činnosti ČVUT podle národního hodnocení výzkumu,
 4. využití výsledků vnitřního hodnocení pro strategický rozvoj výzkumné činnosti ČVUT,
 5. podpory rozvoje kapacit pro výzkumnou činnost ČVUT,
 6. hodnocení kvality uměleckých výstupů ČVUT evidovaných v Registru uměleckých výstupů (RUV) ministerstva.

Systém zajištění kvality tvůrčí činnosti je založen na vědecké a výzkumné tradici ČVUT a mezinárodní zkušenosti a ctižádosti všech tvůrčích pracovníků. Výsledky tvůrčí činnosti na ČVUT musí obstát v mezinárodním měřítku a přinášet nové špičkové poznatky a objevy základního i aplikovaného výzkumu a podporovat tak excelenci ČVUT potvrzenou umístěním v světových žebříčcích vysokých škol. Součástí systému zajišťování kvality tvůrčí činnosti jsou vědecké nebo vědecké a umělecké rady fakult a Vědecká rada ČVUT (VR ČVUT), které zajišťují kvalitu akreditací habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem a provádění vlastních habilitačních a jmenovacích řízení. Zajišťování kvality tvůrčí činnosti na ČVUT je koordinované prorektorem pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium. RVH pravidelně vyhodnocuje dosažené kvalitativní výstupy ČVUT v oblasti tvůrčí činnosti a navrhuje v souladu s mezinárodními standardy tvůrčí činnosti opatření ke zlepšení jejich kvality. Zajišťování kvality tvůrčí činnosti na ČVUT vychází ze sledování oborově specifických ukazatelů kvality definovaných v Pravidlech systému zajišťování kvality.

Klíčovými kritérii pro hodnocení kvality tvůrčí činnosti jsou publikační činnost a výsledky aplikovaného výzkumu ve využívaných udělených užitných vzorech a vynálezech uvedených v databázi V3S, ve které jsou prezentovány výsledky výzkumných a dalších tvůrčích aktivit včetně smluvního výzkumu. Charakter výsledků se liší podle oborového zaměření na jednotlivých součástech ČVUT. Pro technicky zaměřené fakulty a VŠ ústavy je jedním z rozhodujících kritériích kvality tvůrčích výsledků publikování v impaktovaných časopisech, preferovaně nejlepších v daném oboru, tj. v Q1 (tj. časopisy patřící mezi 25 % nejcitovanějších ve svém oboru). ČVUT používá aplikaci V3S, která kromě vyhledávání publikačních výsledků umožňuje analytické porovnání výsledků pracovníků, kateder/ústavů a fakult. Tyto analýzy jsou využívány vedoucími pracovníky pro vyhodnocování kvality tvůrčí činnosti, které se následně promítají do institucionální podpory excelentních výsledků a podpory mladých pracovníků.

Kvalita souvisejících činností

Zajišťování kvality souvisejících činností zahrnuje zejména:

 1. sledování kvality plánu strategického rozvoje ČVUT a plánů rozvoje jednotlivých součástí,
 2. sledování a hodnocení kvality informačních systémů, přístrojové, technologické a infrastrukturní podpory, knihovních služeb, vydavatelské činnosti, kvality ubytování, stravování a lékařské péče, podpory začlenění hendikepovaných pracovníků a studentů, atd.

Zajišťování kvality souvisejících činností ČVUT zahrnuje postupy vnitřního hodnocení podpůrných činností zabezpečující chod ČVUT (prostorové zabezpečení, provozy, přístrojové, materiálové a informační další zabezpečení). Hodnocením se ověřuje naplňování cílů souvisejících činností. RVH řídí průběh vnitřního hodnocení kvality a pravidelně vyhodnocuje výstupy a navrhuje opatření pro zlepšení a rozvoj souvisejících činností ČVUT. Hodnocení kvality se provádí průběžně nebo periodicky. Do postupů hodnocení se zapojují relevantní vnitřní a vnější aktéři, zejména uživatelé služeb a příjemci podpůrných procesů, jakož i jejich poskytovatelé. Výsledky průběžného a periodického hodnocení kvality souvisejících činností ČVUT jsou promítnuty do strategie ČVUT a do systému hodnocení kvality vzdělávací činnosti a tvůrčí činnosti. Zajišťování kvality souvisejících činností vychází ze sledování oborově specifických ukazatelů kvality definovaných v Pravidlech systému zajišťování kvality.

Na jednotlivých součástech ČVUT jsou znalecké ústavy zajišťující soudně znaleckou činnost v oborech, pro které jsou jmenovány. Jejich odborná činnost je dokumentována ve znaleckých definicích vedených na těchto jednotlivých pracovištích.

ČVUT přikládá značnou důležitost práci s lidskými zdroji, především motivaci mladých perspektivních pracovníků. Postavení a kvalifikační postup akademických pracovníků a ostatních pracovníků podílejících se na vzdělávací a tvůrčí činnosti upravuje Kariérní řád. Cílem řádu je průběžné zvyšování kvality výukové a tvůrčí činnosti ČVUT a jejího hodnocení podle evropských standardů s důrazem na požadavek excelence pro udržení a zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti.

Orgány v systému zajišťování kvality

Rada pro vnitřní hodnocení

Klíčovou roli v systému řízení kvality univerzity má Rada pro vnitřní hodnocení (RVH), která je garantem celého systému zajišťování a hodnocení kvality. Tento akademický samosprávný orgán řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností ČVUT. Schvaluje návrh Pravidel systému zajišťování kvality veškerých činností, zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení těchto činností a její dodatky a vykonává další související činnosti vedoucí k zajištění úrovně všech procesů na ČVUT. Rektor do procesu řízení kvality vstupuje jako předseda RVH a dále v případě stížností nebo odvolání studentů nebo jiných závažných problémů.

Hlavním úkolem RVH je provádět vnitřní hodnocení kvality ČVUT a všech procesů s kvalitou souvisejících podle Pravidel a Statutu ČVUT. RVH pravidelně vyhodnocuje dosažené kvalitativní výstupy ČVUT v jednotlivých oblastech a navrhuje v souladu s mezinárodními standardy opatření ke zlepšení kvality jednotlivých činností. Provádí dohled a kontrolu realizace schválených nápravných a preventivních opatření. RVH zpracovává jednou za 5 let s každoroční aktualizací dat Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností ČVUT v Praze v souladu s požadavky vnitřního předpisu Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností ČVUT. Ve Zprávě analyzuje slabá místa, hodnotí systém nastavení procesů zajišťování kvality jako celku a uvádí doporučení vedoucí ke zlepšení kvality procesů v rámci dalšího rozvoje ČVUT v Praze. RVH dále zpracovává metodické materiály, spravuje oblast akreditací studijních programů a institucionální akreditaci pro jednotlivé oblasti vzdělávání. Na žádost rektora se RVH vyjadřuje k materiálům v souvislosti s institucionální akreditací a dalšími akreditacemi, které jsou následně projednávány a schvalovány VR ČVUT.

RVH ČVUT má 15 členů. Předsedou RVH je rektor, dalším členem je místopředseda jmenovaný rektorem z řad docentů nebo profesorů ČVUT, kteří jsou akademickými pracovníky, a předseda Akademického senátu ČVUT (AS ČVUT). Ostatní členy RVH jmenuje rektor, z toho 4 členy jmenuje na základě návrhu AS ČVUT, kdy jeden z členů je student ČVUT, 4 členy jmenuje na základě návrhu VR ČVUT a 4 členy jmenuje podle svého uvážení. Členy RVH jsou docenti nebo profesoři ČVUT, případně významní odborníci z jiného pracoviště než ČVUT; to se netýká předsedy RVH, předsedy AS ČVUT a studenta ČVUT. RVH při své činnosti spolupracuje s jednotlivými fakultami a dalšími součástmi ČVUT. Pro zajištění pravidelné agendy v jednotlivých oblastech své působnosti zřizuje RVH stálé pracovní komise:

 1. Pracovní komise k oblasti vzdělávací činnosti,
 2. Pracovní komise k oblasti tvůrčí činnosti,
 3. Pracovní komise k oblasti vnější spolupráce, tzv. třetí role,
 4. Pracovní komise k oblasti řízení a podpůrných procesů.

Stále pracovní komise v rámci své působnosti zejména:

 1. posuzují záležitosti týkající se jejich tematické oblasti,
 2. připravují návrhy usnesení RVH k posuzovaným záležitostem, včetně jejich odůvodnění,
 3. navrhují aplikace Pravidel do vnitřních norem ČVUT.

Zasedání RVH svolává rektor nebo místopředseda RVH a to nejméně 2 x ročně. RVH zasedne zpravidla 10krát za rok. Zápis se zasedání zpracovává tajemník RVH. Usnesení ze zasedání jsou zveřejněna na stránkách univerzity.

Vedle Statutu ČVUT a Pravidel je dalším důležitým předpisem pro fungování RVH Statut Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT.

Akademický senát ČVUT

Akademický senát v procesu zajišťování kvality plní několik funkcí. Schvaluje vnitřní předpisy ČVUT a vnitřní předpisy fakult nebo jiných součástí související se zajišťováním kvality, projednává strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti ČVUT nebo každoroční plán realizace strategického záměru a dále projednává a schvaluje Zprávu o vnitřním hodnocení kvality a dodatky k této zprávě.

Vědecká rada ČVUT

Vědecká rada se v procesu zajišťování kvality vyjadřuje k věcem, které ji předloží rektor; mimo jiné projednává dlouhodobý záměr ČVUT a schvaluje studijní programy. VR ČVUT schvaluje návrhy předložených oblastí vzdělávání po vyjádření RVH, schvaluje na návrh rektora záměr předložit žádost o institucionální akreditaci pro oblast nebo oblasti vzdělávání po vyjádření RVH. Dále schvaluje na návrh rektora záměr vzdát se institucionální akreditace, či koncept studijního programu. VR ČVUT potvrzuje nebo ruší usnesení RVH o neudělení oprávnění uskutečňovat studijní program. VR ČVUT schvaluje na návrh rektora záměr studijního programu po předchozím vyjádření RVH, návrh na zrušení studijního programu po projednání ve VR fakulty a AS fakulty. Projednává záměry rektora jmenovat nebo odvolat členy RVH ČVUT. V neposlední řadě projednává návrh Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy předložený předsedou RVH před předložením návrhu AS ČVUT. Vědecká rada vykonává další působnosti stanovené Statutem ČVUT.

Správní rada ČVUT

V postupech zajišťování kvality plní Správní rada ČVUT svou roli zejména tím, že projednává Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností ČVUT a návrhy dodatků k této zprávě.

Informace o systému zajišťování a hodnocení kvality

ČVUT zveřejňuje důležité informace o své činnosti akademickým orgánům i veřejnosti. ČVUT je moderní vzdělávací institucí, která dbá o svoji prestiž technické univerzity a je pro ni samozřejmostí sdílet důležité informace akademickým orgánům i široké veřejnosti. Systém zajišťování kvality univerzity vychází z nastavených pravidel a kritérií hodnocení ve všech oblastech činností univerzity. Na webových stránkách univerzity (https://www.cvut.cz) jsou zpřístupněny klíčové dokumenty, statuty a jednací řády orgánů mající vliv na kvalitu. Webové stránky univerzity slouží jako komunikační platforma pro uchazeče o studium a širokou veřejnost, stejně tak pro akademickou obec v rámci univerzity.

Na webových stránkách jsou zveřejněny důležité informace k ústřednímu orgánu v systému zajišťování kvality – RVH ČVUT. Další platformou pro zveřejňování informací a dokumentů uvnitř univerzity je Úřední deska ČVUT a Portál ČVUT. Na portále ČVUT najdou zaměstnanci po přihlášení detailnější informace, dokumenty a odkazy k systému zajišťování kvality na ČVUT. Akademické obci i široké veřejnosti jsou zveřejněny:

 1. Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Českého vysokého učení technického v Praze, Zpráva je taktéž zpřístupněna orgánům: MŠMT a NAÚ nad požadovaný rámec,
 2. Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení – každoroční aktualizace dodatku,
 3. Výsledky hodnocení dílčích činností univerzity (vzdělávací, tvůrčí a související činnosti) dle vnitřního předpisu Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností ČVUT zpřístupňuje orgánům ČVUT a orgánům součástí ČVUT, NAÚ, MŠMT, RVH a členům akademické obce výsledky hodnocení kvality jednotlivých činností.

Systém zajištění a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na ČVUT je dlouhodobě motivován snahou o udržení a soustavné zlepšování pozice nejkvalitnější technické univerzity v České republice. V oblasti zajišťování kvality vysokoškolské instituce se univerzita profiluje jako instituce, která neustále pracuje na posilování svých zaměstnaneckých kapacit, inspiruje se praxí zahraničních univerzit, spolupracuje s dalšími vysokoškolskými institucemi v ČR i v zahraničí a sdílí zkušenosti s českými univerzitami například prostřednictvím CRP projektů (centralizovaných rozvojových projektů MŠMT).

Vnější hodnocení kvality činností na ČVUT

Dle zákona o vysokých školách může vnější hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností univerzity provádět Národní akreditační řad pro vysoké školství, nebo všeobecně uznávaná instituce za účelem nezávislého posouzení ČVUT, zpravidla jde o mezinárodní hodnocení (mezinárodní žebříčky a univerzitou získaná ocenění kvality).

 Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro kvalitu a informační systém, Poslední změna: 05.04.2024