Program Erasmus+: Erasmus (dále jen Erasmus) je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Do programu Erasmus se mohou zapojit české veřejné, státní a soukromé vysoké školy (VŠ) a také vyšší odborné školy (VOŠ), které vlastní Listinu programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), kterou Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus.

Program Erasmus+ nabízí zaměstnancům VŠ/VOŠ dva typy aktivit: 

Výukové pobyty

 • v délce 2 dny až 2 měsíce (výuka v rozsahu min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu),
 • na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE.

Tato aktivita umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo pracovníkům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně.

Školení

 • v délce 2 dny až 2 měsíce,
 • na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE či jakékoliv veřejné nebo soukromé organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží.

Tato aktivita podporuje profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků vysokých škol formou školení v zahraničí (s výjimkou konferencí), stínování zaměstnance na příslušném pracovišti/náslechů přednášek/odborného kurzu na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí.

Kdo se může zapojit:

Výukový pobyt

 • pedagogický zaměstnanec vysoké školy (včetně doktorandů, jež jsou zaměstnanci),
 • pedagogický zaměstnanec může být občanem jakékoliv země, ale musí mít pracovní poměr uzavřený s vysílající vysokoškolskou institucí v České republice,
 • zahraniční odborník z podniku, pracovník jakékoliv veřejné instituce nebo soukromé organizace působící na trhu práce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, který přijíždí na českou vysokoškolskou instituci na základě jejího pozvání (vysokoškolská instituce jeho pobyt financuje).

Školení

 • zaměstnanec vysoké školy (pedagogický, administrativní i jiný pracovník),
 • zaměstnanec může být občanem jakékoliv země, ale musí mít pracovní poměr uzavřený s vysílající vysokoškolskou institucí v České republice.

Administrace programu Erasmus+ na ČVUT:

Zájemci o účast v programu z řad zaměstnanců musí vyplnit přihlášku do programu v databázi programu Erasmus+: http://www.mobility.cvut.cz

Přihlášky do programu Erasmus+ na rok 2021/22 měly být vyplněny a informace o jejich vyplnění odeslány na adresu institucionálního koordinátora ČVUT  eva.kopecka.2@cvut.cz

Na základě  odeslaných přihlášek bývá požádáno o finanční prostředky pro financování těchto mobilit.

Do žádosti o finanční prostředky, mobilita typu výukový pobyt, může být zahrnuta pouze mobilita, na kterou ve chvíli žádosti existuje platná bilaterální dohoda.

Pravidla výběrového řízení pro mobility zaměstnanců – výukový pobyt a školení

Metodický pokyn č.2/2016 – Pravidla a prováděcí metodika pro zaměstnaneckou mobilitu v rámci programu Erasmus+

Mobilita učitelů (zaměstnanců) v rámci programu Erasmus+ může proběhnout pouze na základě platné Mobility Agreement s danou partnerskou institucí, která obsahuje souhlas obou stran s touto učitelskou/zaměstnaneckou mobilitou a specifikuje obor, v němž budou předneseny přednášky/proběhne školení zaměstnance, délku pobytu a počet odučených hodin.

Učitelé vyjíždějící na mobilitu v rámci programu ERASMUS+ musí  mít pracovní poměr na základě pracovní smlouvy k vysílající vysokoškolské instituci.

Před cestou je nutné:
a)  vypracovat a do Odboru zahraničních vztahů dodat vysílající i hostitelskou institucí potvrzený Mobility Agreement výukový pobyt 2021, Mobility Agreement Školení 2021
b) dodat do Odboru zahraničních vztahů Návrhový list pro služební cestu do zahraničí podepsaný svým nadřízeným,
c) dodat s dostatečným předstihem podklady pro účastnickou smlouvu, po jejím vystavení ji podepsat a vrátit k podpisu do Odboru zahraničních vztahů. Smlouva vstupuje v platnost až podpisem zástupce školy – prorektora pro zahraniční vztahy.
Po návratu je nutné do 14 dnů po skončení cesty odevzdat:

 • závěrečnou zprávu: počínaje rokem 2013/14  je nutno vyplnit na stránkách Evropské komise. Každý vyjíždějící pracovník obdrží v den ukončení svého výukového pobytu/školení  e-mailem na svou adresu uvedenou na kartě v naší databázi pokyny pro vyplnění zprávy (adresu a přístupová hesla).
 •  potvrzeni o výuce 2021/2021 s potvrzením počtu odučených hodin /potvrzení o školení 2021/2022  ,  potvrzení o datech  příjezdu a odjezdu do/ze zahraničí (např. letenka či jiný cestovní doklad), vyúčtování cesty.

V rámci mobilit zaměstnanců je příspěvek udělován pouze na pracovní dny, během nichž proběhne výuka/školení.

Ve všech dodávaných dokumentech (tj i v Návrhovém listu pro služební cestu do zahraničí) specifikujte svou cestu jako v rámci programu Erasmus+.

Výše grantů na pobytové náklady pro rok 2021

Granty jsou diferencovány pro jednotlivé země pobytu, jednotně na všech českých VŠ.

Grant je počítán na základě skutečného počtu dní odučených na partnerské škole/ počtu dnů školení.

Pokud plánujete pobyt na zahraniční instituci v rámci zaměstnanecké mobility – výukový pobyt nebo školení programu Erasmus+,

V případě nejasností kontaktujte Mgr. Evu Kopeckou, Odbor zahraničních vztahů, T: +420 2 2435 3436, eva.kopecka.2@cvut.cz, která je kontaktní osobou pro mobility zaměstnanců programu Erasmus+ ČVUT v Praze.

Po dodání všech požadovaných dokumentů bude na základě vyplněných údajů v databázi připravena účastnická smlouva pro Váš pobyt. Tuto smlouvu musí institucionální koordinátor zkontrolovat, přidělit jí číslo a odsouhlasit. Pak dostanete pokyn, že máte tuto smlouvu také zkontrolovat, vytisknout 2x, podepsat a doručit do Odboru zahraničních vztahů. Jeden originál smlouvy Vám po jejím podpisu panem prorektorem pro zahraniční vztahy zašleme zpět na katedru.

Podmínky  refundace:
Pro refundaci cestovních nákladů fakulta doručí Odboru zahraničních vztahů do 30 kalendářních dnů od skončení pracovní cesty svého zaměstnance fakturu včetně příloh obsahujících doklady o cestovních výdajích. Faktura musí v návaznosti na pravidla financování obsahovat rozdělení paušální částky na pobyt a cestovní náklady (ty jsou nově přidělovány v závislosti na vzdálenosti místa vysílající a přijímající instituce). Poslední faktury budou refundovány nejpozději 15.9.2022. Po tomto termínu faktury nebudou moci být zahrnuty do vyúčtování uplynulého školního roku.

Dodržujte prosím termín pro odevzdání dokladů a vyúčtování. Opožděné platby jsou pro hladký průběh programu velkou komplikací a může se stát, že při větším zpoždění už platba nebude Vaší fakultě moci být z rektorátu refundována. Součástí vyúčtování z Vaší fakulty musí být písemné stanovení směnného kurzu, při kterém byly vypláceny prostředky na cestu.

Přílohy:

vzor bilaterální dohody Erasmus+ 2021-2022

ISCED kódy oborů

Erasmus+ – mobilita zaměstnancůVlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 17.01.2022