Program Erasmus+: Erasmus (dále jen Erasmus) je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Do programu Erasmus se mohou zapojit české veřejné, státní a soukromé vysoké školy (VŠ) a také vyšší odborné školy (VOŠ), které vlastní Listinu programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), kterou Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus.

Program Erasmus+ umožňuje zaměstnancům VŠ/VOŠ dva typy aktivit: 

Výukové pobyty

 • v délce 2 dny až max. 2 měsíce (výuka v rozsahu min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu),
 • na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE.

Tato aktivita umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo pracovníkům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně.

Školení

 • v délce 2 dny až 2 měsíce,
 • na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE či jakékoliv veřejné nebo soukromé organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží.

Tato aktivita podporuje profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků vysokých škol formou školení v zahraničí (s výjimkou konferencí), stínování zaměstnance na příslušném pracovišti/náslechů přednášek/odborného kurzu na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí.

Kdo se může zapojit:

Výukový pobyt

 • pedagogický zaměstnanec vysoké školy (včetně doktorandů, jež jsou zaměstnanci),
 • pedagogický zaměstnanec může být občanem jakékoliv země, ale musí mít pracovní poměr uzavřený s vysílající vysokoškolskou institucí v České republice,
 • zahraniční odborník z podniku, pracovník jakékoliv veřejné instituce nebo soukromé organizace působící na trhu práce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, který přijíždí na českou vysokoškolskou instituci na základě jejího pozvání (vysokoškolská instituce jeho pobyt financuje).

Školení

 • zaměstnanec vysoké školy (pedagogický, administrativní i jiný pracovník),
 • zaměstnanec může být občanem jakékoliv země, ale musí mít pracovní poměr uzavřený s vysílající vysokoškolskou institucí v České republice.

Administrace programu Erasmus+ na ČVUT:

Zájemce o účast v programu z řad zaměstnanců musí vyplnit přihlášku do programu v databázi programu Erasmus+: http://www.mobility.cvut.cz; pro ZS následujícího akademického roku do 30. 5., pro LS do 30. 10.

Z důvodu omezených finančních prostředků proběhne na fakultě výběrové řízení (fakultní koordinátor ve spolupráci s proděkanem pro zahraničí):

Pravidla výběrového řízení pro mobility zaměstnanců – výukový pobyt a školení

Metodický pokyn č.2/2016 – Pravidla a prováděcí metodika pro zaměstnaneckou mobilitu v rámci programu Erasmus+

Po schválení na fakultě proběhne schválení rektorátem ČVUT.

Mobilita učitelů (zaměstnanců) v rámci programu Erasmus+ může proběhnout pouze na základě platné Mobility Agreement s danou partnerskou institucí, která obsahuje souhlas obou stran s touto učitelskou/zaměstnaneckou mobilitou a specifikuje obor, v němž budou předneseny přednášky/proběhne školení zaměstnance, délku pobytu a počet odučených hodin.

Učitelé vyjíždějící na mobilitu v rámci programu ERASMUS+ musí  mít pracovní poměr na základě pracovní smlouvy k vysílající vysokoškolské instituci.

Před cestou je nutné:
a)  vypracovat a do Odboru zahraničních vztahů dodat vysílající i hostitelskou institucí potvrzený Mobility Agreement výukový pobyt, Mobility Agreement Školení.

Po dodání všech požadovaných dokumentů bude na základě vyplněných údajů v databázi Mobility připravena účastnická smlouvat. Tuto smlouvu musí institucionální koordinátor zkontrolovat, přidělit jí číslo a odsouhlasit. Pak dostanete pokyn, že máte tuto smlouvu také zkontrolovat, vytisknout 2x, podepsat a doručit do Odboru zahraničních vztahů. Jeden originál smlouvy Vám po jejím podpisu panem prorektorem pro zahraniční vztahy zašleme zpět na katedru.
Po návratu je nutné do 14 dnů po skončení cesty odevzdat:

 • závěrečnou zprávu: počínaje rokem 2013/14  je nutno vyplnit na stránkách Evropské komise. Každý vyjíždějící pracovník obdrží v den ukončení svého výukového pobytu/školení  e-mailem na svou adresu uvedenou na kartě v naší databázi pokyny pro vyplnění zprávy (adresu a přístupová hesla).
 •  potvrzeni o výuce s potvrzením počtu odučených hodin /potvrzení o školení  ,  potvrzení o datech  příjezdu a odjezdu do/ze zahraničí (např. letenka či jiný cestovní doklad), vyúčtování cesty.

Výše grantů na pobytové náklady pro rok 2022

Granty jsou diferencovány pro jednotlivé země pobytu, jednotně na všech českých VŠ.

Grant je počítán na základě skutečného počtu dní odučených na partnerské škole/ počtu dnů školení (první a poslední den fyzické přítomnosti na přijímající instituci).

Podmínky  refundace:
Pro refundaci cestovních nákladů fakulta doručí Odboru zahraničních vztahů do 30 kalendářních dnů od skončení pracovní cesty svého zaměstnance fakturu včetně příloh obsahujících doklady o cestovních výdajích. Faktura musí v návaznosti na pravidla financování obsahovat rozdělení paušální částky na pobyt a cestovní náklady (ty jsou nově přidělovány v závislosti na vzdálenosti místa vysílající a přijímající instituce). Poslední faktury budou refundovány nejpozději 15.9.. Po tomto termínu faktury nebudou moci být zahrnuty do vyúčtování uplynulého školního roku.

Dodržujte prosím termín pro odevzdání dokladů a vyúčtování. Opožděné platby jsou pro hladký průběh programu velkou komplikací a může se stát, že při větším zpoždění už platba nebude Vaší fakultě moci být z rektorátu refundována. Součástí vyúčtování z Vaší fakulty musí být písemné stanovení směnného kurzu, při kterém byly vypláceny prostředky na cestu.

Přílohy:

vzor bilaterální dohody Erasmus+ 2021-2022

ISCED kódy oborů

Erasmus+ – mobilita zaměstnancůVlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 21.11.2022