Program Erasmus+: Erasmus (dále jen Erasmus) je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Do programu Erasmus+ se mohou zapojit české veřejné, státní a soukromé vysoké školy (VŠ) a také vyšší odborné školy (VOŠ), které vlastní Listinu programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), kterou Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus+.

Program Erasmus+ umožňuje zaměstnancům VŠ dva typy aktivit: 

Výukové pobyty

 • v délce min. 2 dny (výuka v rozsahu min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu), doporučená doba pobytu je 5  až max. 10 dní (vizte dále Metodický pokyn č. 2/2016)
 • na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE
 • podmínkou je uzavřená Inter-institucionální dohoda s partnerskou vysokoškolskou institucí pro výměnný pobyt zaměstnanců v rámci programu Erasmus+

Aktivita umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo pracovníkům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně.

 

Školení

 • v délce min. 2 dny, doporučená doba pobytu je 5 až  max. 10 dní (vizte dále Metodický pokyn č. 2/2016)
 • na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE či jakékoliv veřejné nebo soukromé organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží
 • pro tento typ pobytu není podmínkou uzavřená Inter-institucionální dohoda s partnerskou institucí

Aktivita podporuje profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků vysokých škol formou školení v zahraničí (s výjimkou konferencí), stínování zaměstnance na příslušném pracovišti/náslechů přednášek/odborného kurzu na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí.

 

Kdo se může zapojit:

Výukový pobyt

 • pedagogický pracovník vysoké školy (včetně doktorandů se zaměstnaneckým poměrem),
 • pedagogický pracovník může být občanem jakékoliv země, ale musí mít zaměstnanecký poměr uzavřený s vysílající vysokoškolskou institucí v České republice,
 • zahraniční odborník z podniku, pracovník jakékoliv veřejné instituce nebo soukromé organizace působící na trhu práce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, který přijíždí na českou vysokoškolskou instituci na základě jejího pozvání (vysokoškolská instituce jeho pobyt financuje)

Školení

 • zaměstnanec vysoké školy (pedagogický, administrativní i jiný pracovník),
 • zaměstnanec může být občanem jakékoliv země, ale musí mít pracovní poměr uzavřený s vysílající vysokoškolskou institucí v České republice.

Zaměstnanecké pobyty v rámci programu Erasmus+ probíhají formou pracovní cesty, která je po skončení částečně nebo úplně refundována z prostředků grantu Erasmus+ určených na zaměstnanecké pobyty. Tyto prostředky jsou omezené.

 

Postup:

1) Zájemce o pobyt kontaktuje svého fakultního koordinátora pro Erasmus+:

FSv –  Věra Klátová, Mgr. Anita Opitzová; FS – Markéta Hamplová, DiS.;  FEL – Otakar Vlček ;  FJFI – Ing. Šárka Salačová, Ph.D.;
FA – Jarmila Vokounová Randsdorfová;   FD – Ing. Patrik Horažďovský, Ph.D.; FBMI-  Ing. Lucie Kulhánková; FIT-  Ing. Regina Šmídová;
MÚVS –  Mgr. Gabriela Dohnalová (muvs-exchange@cvut.cz)

pro  získání informací o aktuálních možnostech výjezdu v rámci programu Erasmus+ a fakultním výběrovém řízení

2) Na základě fakultního výběrového řízení (fakultní koordinátor ve spolupráci s proděkanem pro zahraničí) vyplní přihlášku v aplikaci Mobility http://www.mobility.cvut.cz  minimálně 2 měsíce před plánovaným pobytem

3) Po registraci přihlášky v aplikaci Mobility proběhne na rektorátě ČVUT výběrové řízení podle následujících pravidel:

Pravidla výběrového řízení pro mobility zaměstnanců – výukový pobyt a školení

Metodický pokyn č.2/2016 – Pravidla a prováděcí metodika pro zaměstnaneckou mobilitu v rámci programu Erasmus+

Schvalování přihlášek probíhá 1x měsíčně na poradě proděkanů pro zahraniční vztahy.

4) Po schválení rektorátem  přidělí  institucionální koordinátor programu Erasmus+ na ČVUT schválené přihlášce v aplikaci Mobility číslo finanční dohody.

5)  Po přidělení čísla finanční dohody obdrží zaměstnanec e-mailovou notifikaci a může zahájit administraci schváleného výjezdu.

 

Administrace výjezdu

 • Před cestou (minimálně měsíc)  je nutné :

1) V aplikaci Mobility kompletně do/vyplnit potřebné údaje pro tisk finanční dohody

2) Finanční dohodu 2x vytisknout a podepsat

3)  Na Odbor zahraničních vztahů ČVUT  (Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6) současně odevzdat:
–  2x vytištěnou a podepsanou fianční dohodu
–  schválení pracovní cesty vedoucím pracovníkem zaměstnance (výstupem z AEDO, jiným dokumentem)
–  vysílající i hostitelskou institucí potvrzený Mobility Agreement výukový pobyt, Mobility Agreement Školení

Dokumenty je možné doručit osobně nebo interní poštou k rukám institucionálního koordinátora Erasmus+ (Mgr. Helena Houšková) na OZV R-ČVUT. Jeden výtisk smlouvy podepsaný prorektorem pro zahraniční vztahy obdrží zaměstnanec zpět.

Možnou výši příspěvku z programu Erasmus+ zaměstnanec  zjistí níže v části Refundace, případně ve své kartě k výjezdu v aplikaci Mobility.

 

 • Po cestě

Do 30ti dnů od skončení cesty zaměstnanec musí rektorátu odevzdat současně:


1) Na Odbor zahraničních vztahů

 • Originál závěrečné zprávy;  formulář zprávy je dostupný ke stažení v kartě zaměstnance v aplikaci Mobility
 • Originál Potvrzeni o výuce s uvedením počtu odučených hodin nebo Potvrzení o školení ,  oba dokumenty musí dále obsahovat datum prvního a posledního dne na přijímající instituci (nikoliv datum příjezdu a odjezdu), které přijímající instituce potvrdí. Tato data se musí shodovat s daty zahájení a ukončení pobytu na finanční dohodě (= první a poslední den fyzické přítomnosti na přijímající instituci)


2) Finanční účtárně rektorátu

 • Podklady pro refundaci (= vyúčtování) prostřednictvím fakultní účtárny; podklady musí  obsahovat rozdělení částky na pobyt a na cestovní náklady. Součástí vyúčtování z fakulty musí být také písemné stanovení směnného kurzu, při kterém byly vypláceny prostředky na cestu.

 

Refundace

 • Refundace cesty je provedena na základě odevzdaných podkladů za skutečně vynaložené výdaje na cestě a v souladu s pravidly stanovenými Evropskou komisí pro zaměstnanecké pobyty v rámci programu Erasmus+.
 • Částky za pobyt/den jsou stanoveny pevně pro jednotlivé země dle sazebníku EU (vizte níže). Pobytem se rozumí skutečný počet dní odučených na partnerské škole/počet dní školení (= první a poslední den fyzické přítomnosti na přijímající instituci, která je uvedena na Confirmation of Stay).
 • Cestovné je stanoveno dle vzdálenosti z místa vysílající instituce (Praha) do místa přijímající instituce vypočítané podle Evropského kalkulátoru vzdálenosti. Částka cestovného  je určena na cestu tam i zpět.
 • Částky na cestu a pobyt/den jsou určeny k vyčerpání, dodržujte proto čerpání ve stanovených celých jednotkách
 • Výše sazeb příspěvků z grantu Erasmus+ na pobytové a cestovní náklady zaměstnanců pro rok 2023 (dále jen sazebník)

Podmínky  refundace

 • Částky na cestu a pobyt/den musí být čerpány celé
 • Náklady nad limit přidělených částek za pobyt/cestu jdou k tíži zaměstnance/jeho domovského pracoviště/fakulty
 • Neodevzdá-li zaměstnanec rektorátu do 30ti dnů od skončení cesty vyúčtování pro refundaci, realizovaný zaměstnanecký pobyt v rámci programu Erasmus+ se automaticky přesouvá do kategorie Zero grant

 

 

Přílohy

ISCED kódy oborů

vzor bilaterální dohody Erasmus+

 Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 08.07.2024