Program Erasmus+: Erasmus (dále jen Erasmus) je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Do programu Erasmus se mohou zapojit české veřejné, státní a soukromé vysoké školy (VŠ) a také vyšší odborné školy (VOŠ), které vlastní Listinu programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), kterou Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus.

Program Erasmus+ nabízí zaměstnancům VŠ/VOŠ dva typy aktivit: 

Výukové pobyty

 • v délce 2 dny až 2 měsíce (výuka v rozsahu min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu),
 • na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE.

Tato aktivita umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo pracovníkům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně.

Školení

 • v délce 2 dny až 2 měsíce,
 • na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE či jakékoliv veřejné nebo soukromé organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží.

Tato aktivita podporuje profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků vysokých škol formou školení v zahraničí (s výjimkou konferencí), stínování zaměstnance na příslušném pracovišti/náslechů přednášek/odborného kurzu na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí.

Kdo se může zapojit:

Výukový pobyt

 • pedagogický zaměstnanec vysoké školy (včetně doktorandů, jež jsou zaměstnanci),
 • pedagogický zaměstnanec může být občanem jakékoliv země, ale musí mít pracovní poměr uzavřený s vysílající vysokoškolskou institucí v České republice,
 • zahraniční odborník z podniku, pracovník jakékoliv veřejné instituce nebo soukromé organizace působící na trhu práce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, který přijíždí na českou vysokoškolskou instituci na základě jejího pozvání (vysokoškolská instituce jeho pobyt financuje).

Školení

 • zaměstnanec vysoké školy (pedagogický, administrativní i jiný pracovník),
 • zaměstnanec může být občanem jakékoliv země, ale musí mít pracovní poměr uzavřený s vysílající vysokoškolskou institucí v České republice.

Administrace programu Erasmus+ na ČVUT:

Zájemci o účast v programu z řad zaměstnanců musí vyplnit přihlášku do programu v databázi programu Erasmus+: http://www.mobility.cvut.cz

Přihlášky do programu Erasmus+ na rok 2018/19 měly být vyplněny a informace o jejich vyplnění odeslány na adresu institucionálního koordinátora ČVUT  dana.mrkvickova@cvut.cz do 30.1.2018 !!!

Na základě v daném termínu odeslaných přihlášek bývá požádáno o finanční prostředky pro financování těchto mobilit, možnost uskutečnění výjezdu pro zájemce po 10.2. musí být konzultována s institucionálním koordinátorem.
Žádosti o finanční prostředky na výše uvedené aktivity na akademický rok 2018/19 byly podány za ČVUT centrálně  DZS do 30.1.2018.

Do žádosti o finanční prostředky, mobilita typu výukový pobyt, může být zahrnuta pouze mobilita, na kterou ve chvíli žádosti existuje platná bilaterální dohoda.

Pravidla výběrového řízení pro mobility zaměstnanců – výukový pobyt a školení

Metodický pokyn č.2/2016 – Pravidla a prováděcí metodika pro zaměstnaneckou mobilitu v rámci programu Erasmus+

Mobilita učitelů (zaměstnanců) v rámci programu Erasmus+ může proběhnout pouze na základě platné bilaterální dohody s danou partnerskou institucí, která obsahuje souhlas obou stran s touto učitelskou/zaměstnaneckou mobilitou a specifikuje obor, v němž budou předneseny přednášky/proběhne školení zaměstnance, délku pobytu a počet odučených hodin.

Bilaterální dohody pro mobility studentů a učitelů/zaměstnanců v akademickém roce 2018/19 měly být uzavřeny a dodány do Odboru zahraničních vztahů ČVUT v Praze – rektorát do 31.12.2017.

Učitelé vyjíždějící na mobilitu v rámci programu ERASMUS+ musí  mít pracovní poměr na základě pracovní smlouvy k vysílající vysokoškolské instituci.

Před cestou je nutné:
a)  vypracovat a do Odboru zahraničních vztahů dodat vysílající i hostitelskou institucí potvrzený Program mobility zaměstnanců na výukový pobyt (Mobility Agreement), pracovní plán pro školení
b) dodat do Odboru zahraničních vztahů Návrhový list pro služební cestu do zahraničí podepsaný svým nadřízeným,
c) dodat s dostatečným předstihem podklady pro účastnickou smlouvu ( účastnická smlouva pro výukový pobyt 2018/19, účastnická smlouva pro školení 2018/19 smlouvu netiskněte, bude vám vystavena a zaslána pracovnicí Odboru zahraničních vztahů !!! ), po jejím vystavení ji podepsat a vrátit k podpisu do Odboru zahraničních vztahů. Smlouva vstupuje v platnost až podpisem zástupce školy – prorektora pro zahraniční vztahy.
Po návratu je nutné do 14 dnů po skončení cesty odevzdat:

 • závěrečnou zprávu: počínaje rokem 2013/14  je nutno vyplnit na stránkách Evropské komise. Každý vyjíždějící pracovník obdrží v den ukončení svého výukového pobytu/školení  e-mailem na svou adresu uvedenou na kartě v naší databázi pokyny pro vyplnění zprávy (adresu a přístupová hesla).
 • potvrzení_o_výuce 2018/19 s potvrzením počtu odučených hodin /  potvrzení_o_školení_2018/19,  potvrzení o datech  příjezdu a odjezdu do/ze zahraničí (např. letenka či jiný cestovní doklad), vyúčtování cesty.

V rámci mobilit zaměstnanců je příspěvek udělován pouze na pracovní dny, během nichž proběhne výuka/školení.

Ve všech dodávaných dokumentech (tj i v Návrhovém listu pro služební cestu do zahraničí) specifikujte svou cestu jako v rámci programu Erasmus+.

Výše sazeb ST od výzvy 2018

Granty jsou diferencovány pro jednotlivé země pobytu, jednotně na všech českých VŠ.

Grant je počítán na základě skutečného počtu dní odučených na partnerské škole/ počtu dnů školení.

Pokud plánujete pobyt na zahraniční instituci v rámci zaměstnanecké mobility – výukový pobyt nebo školení programu Erasmus+,

1) vyplňte v databázi programu Erasmus+ http://www.mobility.cvut.cz základní údaje o své zamýšlené cestě,

2) dodejte do Odboru zahraničních vztahů a) Program mobility zaměstnanců na výukový pobyt (Mobility Agreement) nebo pracovní plán pro školení, s podpisem zaměstnance, vedoucího katedry jako zástupce ČVUT (v případě mobilit vedoucích kateder s podpisem děkana) a podpisem příslušného zástupce přijímající instituce, b) kopii návrhu na služební cestu do zahraničí se všemi obvyklými podpisy.

V případě nejasností kontaktujte RNDr. Danu Mrkvičkovou, Odbor zahraničních vztahů, T: +420 2 2435 3436, dana.mrkvickova@cvut.cz, která je kontaktní osobou pro mobility zaměstnanců programu Erasmus+ ČVUT v Praze.

Po dodání všech požadovaných dokumentů bude na základě vyplněných údajů v databázi připravena účastnická smlouva pro Váš pobyt. Tuto smlouvu musí institucionální koordinátor zkontrolovat, přidělit jí číslo a odsouhlasit. Pak dostanete pokyn, že máte tuto smlouvu také zkontrolovat, vytisknout 3x, podepsat a doručit do Odboru zahraničních vztahů. Jeden originál smlouvy Vám po jejím podpisu panem prorektorem pro zahraniční vztahy zašleme zpět na katedru.

Podmínky  refundace:
Pro refundaci cestovních nákladů fakulta doručí Odboru zahraničních vztahů do 30 kalendářních dnů od skončení pracovní cesty svého zaměstnance fakturu včetně příloh obsahujících doklady o cestovních výdajích. Faktura musí v návaznosti na pravidla financování obsahovat rozdělení paušální částky na pobyt a cestovní náklady (ty jsou nově přidělovány v závislosti na vzdálenosti místa vysílající a příjímající instituce). Poslední faktury budou refundovány nejpozději 15.9.2019. Po tomto termínu faktury nebudou moci být zahrnuty do vyúčtování uplynulého školního roku.

Dodržujte prosím termín pro odevzdání dokladů a vyúčtování. Opožděné platby jsou pro hladký průběh programu velkou komplikací a může se stát, že při větším zpoždění už platba nebude Vaší fakultě moci být z rektorátu refundována. Součástí vyúčtování z Vaší fakulty musí být písemné stanovení směnného kurzu, při kterém byly vypláceny prostředky na cestu.

Přílohy:

vzor bilaterální dohody Erasmus+ 2019-2021

ISCED kódy oborů

Erasmus+ – mobilita zaměstnanců

Erasmus+ – mobilita zaměstnanců 2018/ 2019 – výukový pobyt 

Erasmus+ – mobilita zaměstnanců 2018/19 – školení

Erasmus+ – mobilita zaměstnanců 2019/ 2020 – výukový pobyt 

Erasmus+ – mobilita zaměstnanců 2019/20 – školeníVlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 17.06.2019