Studentská grantová soutěž (SGS) probíhá na ČVUT od roku 2010, navázala na svého předchůdce – Interní grantovou soutěž (IGS).SGS je podporována z prostředků státního rozpočtu určených na specifický vysokoškolský výzkum, které poskytuje MŠMT na základě výsledků výzkumu a vývoje a počtu studentů v akreditovaných studijních programech.  Částka poskytovaná ČVUT na specifický výzkum se každoročně liší, pro r. 2023 činí  113 338 615 Kč. Z této částky mohou být max. 10 % podpořeny studentské vědecké konference (SVK), max. 2,5 % lze využít na organizaci Studentské grantové soutěže, zbývající část se rozdělí studentským projektům. Pravidla SGS na ČVUT specifikují dokumenty: Zásady SGS a Upřesňující pokyny SGS. Přihlášku projektu může podat student doktorského studijního programu akreditovaného na ČVUT nebo akademický pracovník ČVUT. Členem týmu mohou být i studenti magisterských programů akreditovaných na ČVUT nebo výzkumní pracovníci. Doba řešení studentského projektu je jeden až tři roky. U víceletých projektů je nutno na konci každého roku požádat o tzv. prodloužení projektu (tj. zažádat o podporu projektu i v dalším roce).Předkladatelem studentské vědecké konference může být pouze akademický pracovník. Podání přihlášek, hodnocení a administrace projektů (včetně hlášení změn) probíhá v elektronickém prostředí aplikace SGS, s dodáním podepsaných zjednodušených listinných podob např. závěrečných zpráv. Studentská grantová soutěž je vyhlašována jednou ročně rektorem ČVUT. Termíny dílčích činností souvisejících s SGS stanoví aktuální harmonogram.

Výzva pro předkládání grantů na r. 2024 proběhne od  31.října do 27. listopadu 2023, pro konference konané v r. 2024 od 23. listopadu 2023 do 11. ledna 2024.

Grantová komise ČVUT a Oborové hodnotitelské komise ČVUT v roce 2023 podpořily 369 studentských projektů a 63 studentských vědeckých konferencí.

Kontaktním pracovníkem pro SGS je na odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost Mgr. Dagmar Dvořáková.

Web SGS se souvisejícími informacemi a dokumenty naleznete na adrese www.sgs.cvut.cz.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost, Poslední změna: 11.12.2023