Studentská grantová soutěž SGS probíhá na ČVUT již od roku 2010 a plynule navazuje na svého předchůdce – Interní grantovou soutěž (IGS; archív informací zde).SGS je hrazena z prostředků státního rozpočtu určených na specifický vysokoškolský výzkum, které poskytuje MŠMT na základě výsledků výzkumu a vývoje a počtu studentů v akreditovaných studijních programech.  Částka, poskytovaná ČVUT na specifický výzkum, se tedy každoročně liší, pro r. 2019 to je 114 772 045 Kč. Z této částky mohou být max. 10 % podpořeny studentské vědecké konference (SVK), zbývající část se rozdělí ve Studentské grantové soutěži.SGS na ČVUT blíže vykládají platné Upřesňující pokyny (UP), které je nutno bezvýhradně dodržovat. Ty stanovují, že přihlášku projektu může podat student doktorského studijního programu akreditovaného na ČVUT nebo akademický pracovník ČVUT. Členem týmu mohou být i studenti magisterských programů akreditovaných na ČVUT nebo výzkumní pracovníci. Projekt může být jednoletý, dvouletý nebo tříletý. U dvouletých nebo tříletých (tzv. pokračujících) projektů je nutno na konci každého roku požádat o tzv. prodloužení projektu (tj. zažádat o podporu projektu i v dalším roce).

Předkladatelem studentské vědecké konference může být výhradně akademický pracovník.

Veškeré podávání, hodnocení a administrace projektů (včetně hlášení změn) probíhá v elektronickém prostředí aplikace SGS, s dodáním podepsaných zjednodušených listinných podob např. závěrečných zpráv.

Předkládání přihlášek projektů či konferencí probíhá jednou ročně v tzv. výzvě. Veškeré termíny, které je nutno dodržovat, stanoví aktuální harmonogram, který je součástí platných UP.

Výzva pro předkládání grantů na r. 2020 bude probíhat na přelomu října a listopadu 2019,   pro konference konané v r. 2020 na přelomu prosince 2019 a ledna 2020.

Grantová komise ČVUT a Oborové hodnotitelské komise ČVUT v roce 2019 podpořily 355 projektů a 52 studentských vědeckých konferencí.

Termíny vyhlášení výzev pro další roky zatím nejsou stanoveny, předpokládá se však vyhlášení zhruba ve stejnou dobu, jako je uvedeno výše, s přihlédnutím k aktuálnímu roku.

Kontaktním pracovníkem je na odboru vědeckovýzkumné činnosti Mgr. Dagmar Dvořáková.

 

Web SGS s veškerými dalšími informacemi má adresu www.sgs.cvut.cz.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost, Poslední změna: 23.04.2019