Erasmus+

Na webové stránce zvolené univerzity (viz seznam partnerských univerzit) si student ověří, jestli má tato univerzita své vlastní formuláře přihlášky (Application Form), studijního plánu (Learning Agreement), jaké má termíny uzávěrek k podání přihlášky, speciální požadavky (motivační či doporučující dopis, doklad o jazykové úrovni…). Na školách které našim studentům zajišťují ubytování je třeba pozorně pročíst informace o termínech odeslání přihlášek na ubytování a stáhnout si příslušné formuláře.

Pro odeslání na partnerskou školu student připraví sadu následujících dokumentů:

  • a) Student Application Form (přihláška) – 2 originály + 2 kopie

Pokud má partnerská škola svou vlastní přihlášku, papírovou nebo elektronickou, student vyplňuje její přihlášku. Pokud škola vlastní formulář přihlášky nemá, vyplňte tento obecný formulář přihlášky.

Seznam fakultních koordinátorů s jejich kontaktními údaji

Pokud partnerská škola má vlastní formuláře LA, student je povinen vyplnit a nechat si potvrdit oba (formulář Erasmus+ a formulář partnerské školy).

Při přípravě svého studijního plánu (LA) postupujte podle tohoto metodického pokynu. Při výběru předmětů Vám pomohou především webové stránky jednotlivých škol, které by měly být průběžně aktualizovány.

Studijní plán je třeba dát podepsat na Vaší fakultě proděkanovi pro pedagogickou činnost, fakultnímu koordinátorovi a institucionálnímu koordinátorovi ČVUT. S fakultním proděkanem pro pedagogickou činnost také ihned prodiskutujete, jakým způsobem Vám bude po návratu studium uznáno a jak vám budou za studované předměty přiznány kredity.
V případě práce na bakalářské, diplomové nebo disertační práci se do formuláře LA uvádí pouze „bachelor work“, „diploma work“ nebo „dissertation work“ a jako příloha na samostatném listu papíru se uvede název práce a stručný popis předpokládané činnosti na partnerské škole (nejlépe v angličtině). Souhlas s tímto vaším programem vyjádří vedoucí Vaší práce na fakultě svým podpisem na listu s popisem práce. Uveďte zde také jméno a příjmení vedoucího práce, katedru a kontakt na vedoucího.

  • c) Transcript of Records (přehled studijních výsledků) -1 originál, který získáte na studijním oddělení vaší fakulty v angličtině.

Kompletní dokumentaci ve 2 vyhotoveních odešlete prostřednictvím školy na zahraniční univerzitu. Balíček vstupních dokumentů by měl odejít s doporučujícím dopisem osoby zodpovědné za příslušnou bilaterální dohodu, na jejímž základě chcete v zahraničí studovat.

Upozorňujeme, že podle Metodického pokynu pro potvrzování studijních plánů pro studium v zahraničí  v rámci programu Erasmus  je student  povinen připravit tzv. srovnávací arch, z něhož bude patrné, za které předměty jeho učebního  plánu na ČVUT a s jakým kreditovým ohodnocením mu budou předměty studované na zahraniční škole uznány. Po schválení  studijním proděkanem student  musí předat srovnávací arch do odboru zahraničních vztahů ČVUT-R spolu s  ostatními dokumenty, které  se posílají na partnerskou školu.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 14.04.2017