Podpora pro studenty ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí:

ve výši 200 EUR/měsíc k základnímu paušálnímu grantu. Podmínka pro udělení příspěvku vychází z §91 odst.3 zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách. Příspěvek může být udělen na základě žádosti, k níž bude připojen doklad, že student splňuje podmínky ze zákona (lze např. dodat potvrzení z fakulty, že studentovi bylo uděleno sociální stipendium na fakultě). Žádost a doklad o splnění podmínky nutno dodat do naší kanceláře na Odboru zahraničních vztahů ČVUT-R nejpozději 3 týdny před podpisem účastnické smlouvy. Další informace zde.

Podpora účastníků se specifickými potřebami:

Osoby se specifickými potřebami mohou získat grantovou podporu – příspěvek na náhradu uznatelných nákladů. Stipendium je určeno pouze na pokrytí zvýšených výdajů v zahraničí, které vyplývají ze zdravotních potřeb.

Předpokladem přidělení speciálního stipendia je splnění základních podmínek pro mobilitu studentů – student byl vybrán ve výběrovém řízení pro daný akademický rok a má uzavřenou studijní smlouvu s přijímající institucí.

Při vyplňování předběžné kalkulace do žádosti u položky doprava, stravování a ubytování je třeba věnovat pozornost stanovení rozdílu mezi cenou za běžné náklady a cenou za zvýšené náklady z důvodu příslušného handicapu. Pouze tento cenový rozdíl (ne celá částka za nadstandardní službu) pak tvoří oprávněný požadavek studenta v rámci žádosti o speciální stipendium Erasmus+.

Přidělené speciální stipendium je po návratu ze studijního pobytu nebo praktické stáže Erasmus+: Erasmus nutné vyúčtovat! Předkládají se faktury udávající skutečně vynaložené náklady, uvádějící název a adresu subjektu, který fakturu vystavil, částku a měnu i datum vystavení faktury.

Žádost se předkládá na formuláři, ve kterém student uvede podrobnou kalkulaci požadovaného stipendia. Vzor formuláře žádosti o speciální stipendium pro pobyty v akademickém roce 2019/2020 je ke stažení zde: specificke_potreby_2019-20_formular_zadosti_pro-studenty_varianta-i.

K žádosti je nutné doložit:

  • lékařskou zprávu;
  • kopii průkazu ZTP (pokud ho student vlastní);
  • dokumenty programu Erasmus+: Erasmus pro příslušný typ mobility – podepsanou studijní smlouvu pro studijní pobyt / praktickou stáž (Learning agreement for studies/traineeship)
  • akceptační dopis, ve kterém přijímající instituce potvrzuje přijetí ke studijnímu pobytu / praktické stáži a kde je uvedeno, že je srozuměna s Vaším zdravotním stavem.

Studenti naleznou bližší informace přes odkaz v záložce „Pro studenty“ (http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/informace-pro-studenty-s-tezkym-handicapem-nebo-specifickymi-potrebami/).

Termín pro podávání žádostí  do Odboru zahraničních vztahů ČVUT_R:

  • do 20.11.2019 pro pobyty v letním semestru
  • do 15.7. 2020 pro pobyty v zimním semestru nebo na celý akademický rok


Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 11.10.2019