Stipendium ke studiu na zahraniční univerzitě vám bude poskytnuto pouze na základě řádně uzavřené účastnické smlouvy. Na základě této smlouvy získáváte také status Erasmus studenta, který je důležitý proto, že díky němu nemusíte na partnerské škole platit školné popř. další poplatky spojené se studiem.

Výše stipendií je stanovena Národní agenturou programu Erasmus+ jednotně pro všechny školy v České republice, konkrétní granty jsou diferencovány v závislosti na zemi pobytu, země pobytu jsou rozděleny do tří skupin.

mobilita studentů 2019/2020- výše stipendií

výše stipendií pro akademický rok 2018/19

Před podpisem účastnické smlouvy Erasmus+ 2019/2020 pro studijní pobyt 

1) si doma důkladně pročtěte její znění (účastnická smlouva pro studijní pobyt 2019/2020).
2) Věnujte prosím pozornost Metodickému pokynu č. 1/2015 pro potvrzování studijních plánů pro studium v zahraničí v rámci programu Erasmus+!!!

3) Pročtěte si také Kvalifikační podmínky programu Erasmus+ pro studijní pobyty studentů Českého vysokého učení technického v Praze

K sepsání smlouvy se musíte dostavit osobně, doporučujeme 1-2 týdny před plánovaným termínem odjezdu, po předchozím objednání, pokud možno telefonicky. Doporučujeme objednávat termín pro sepsání smlouvy s několikatýdenním předstihem, protože z ČVUT vyjíždí každoročně několik set studentů a termín, o který máte zájem, může být zamluven jiným studentem. Každoročně vzniká problém s objednáváním na termíny v srpnu-září, které jsou velmi rychle obsazeny.

Pro sepsání smlouvy musíte mít správně a aktuálně vyplněny všechny údaje v databázi na adrese https://mobility.cvut.cz , musíte absolvovat povinný jazykový test v pracovním jazyce studia v komponentě OLS, ke kterému budete vyzváni mailem, a musíte dodat následující materiály:

 • Dopis o přijetí od hostitelské univerzity (Letter of Acceptance) – pokud ho partnerská škola poslala (kopie)- popř. korespondence s budoucím školitelem, v níž je vymezeno období, během nějž se bude školitel studentovi pracujícímu pod jeho vedením na bakalářské/diplomové/dizertační práci věnovat
 • jakékoliv další dokumenty dokládající délku studijního pobytu na partnerské škole – vytištěný akademický kalendář, pozvánku na Orientation Week, údaje k termínům jazykového kurzu, pokud ho pořádá partnerská škola před studijním pobytem a Vy jste se na něj přihlásili …
 • Learning Agreement potvrzený vysílající a přijímající univerzitou, oficiální formulář Evropské komise pro program Erasmus+ (kopie)
 • Potvrzení o zdravotním pojištění na dobu studia (kopie)
 • doložení toho, že proběhl zápis studenta do akademického roku 2019/2020 (vystaví studijní oddělení Vaší fakulty, ale musíte příslušnou pracovnici informovat, že je to pro výjezd v rámci programu Erasmus+, tedy zápis musí být jasně doložen nejpozději k datu vystavení potvrzení). Studenti odjíždějící na letní semestr musí před podpisem účastnické smlouvy doložit, že splnili všechny požadavky pro ukončení zimního semestru a jsou na fakultě zapsáni do letního semestru.
 • podepsané čestné prohlášení
 • Pokud budete chtít poslat peníze na jiný účet než svůj: dodejte originál dokumentu souhlas majitele účtu: s údaji o bankovním účtu, na který chcete finanční příspěvek převést a se souhlasem a podpisem majitele účtu.

Pro stanovení délky pobytu v účastnické smlouvě musíte na své kartě pečlivě dle ověřených údajů (webové stránky partnerské univerzity, zvací dopis, komunikace se školitelem…) vyplnit tyto základní údaje:

období orientačního týdne: od…   do…

období studia: od=den zahájení výuky na partnerské škole (nikoliv počátek semestru !!!),  do:  pobyt by měl být ukončen dnem poslední zkoušky. Protože tento údaj není v den podpisu účastnické smlouvy znám, může být smlouva sepsána pro období do konce řádného zkouškového období (tj. nikoliv započítávat do ní také období pro opravné termíny).

Studenti kteří budou na partnerské škole pracovat pod vedením zahraničního školitele na své bakalářské/diplomové/disertační práci musí být samozřejmě na období, kdy se jim školitel bude moci věnovat, předem (do termínu podpisu účastnické smlouvy) písemně domluveni a za období studijního pobytu bude považováno toto předem domluvené období.

Pokud jste se přihlásili na jazykový kurz před zahájením studijního pobytu, vyplňte údaje o něm (den jeho zahájení a ukončení) také do své karty v databázi. Na období jazykového kurzu vám nebudeme moci přidělit finanční prostředky, ale pokud je kurz pořádán stejnou partnerskou univerzitou, na které budete studovat, můžeme vám období kurzu zahrnout do období celkového studijního pobytu, na které se bude vztahovat status Erasmus+ studenta.

Přílohou účastnické smlouvy je Erasmus _Charta_studenta

Účastnickou smlouvu za ČVUT podepisuje prorektor pro zahraniční vztahy a po jeho podpisu si můžete převzít jeden originál.

 

 • Přidělené finanční prostředky převedeme na bankovní konto znějící na Vaše jméno založené u jakékoliv banky v ČR v měně EUR nebo CZK. Ve výjimečných případech lze poslat peníze i na účet jiného majitele, pokud možno rodinného příslušníka. V tom případě však vyžadujeme jeho písemný souhlas (viz výše).Platby z Komerční banky do jiné banky budou odesílány jako zahraniční platba. Ověřte si tedy u své banky, jaké jsou podmínky/poplatky spojené s převodem zahraniční platby na váš účet.
 • Komerční banka a.s. nabízí studentům vyjíždějícím v rámci programu Erasmus+ založení účtu za zvýhodněných podmínek –  ověřte aktuální podmínky na stránkách KB, balíček Erasmus standard/premium. Pokud budete mít o založení účtu zájem, požádejte naši kancelář (Odbor zahraničních vztahů ČVUT-R) o vystavení potvrzení, že jste nominováni na studijní pobyt, účet musíte mít otevřen před podpisem účastnické smlouvy. Potvrzení pro KB vystavujeme na základě potvrzeného přijetí na partnerskou školu (zvací dopis, LA) a vyplněných údajů o počátku a konci studijního pobytu na kartě v dtb mobility.cvut.cz.
 • Peníze z prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2019 budou k dispozici až po schválení a jejich převedení na účet ČVUT.
 • Protože obvykle neznáme výši a termín splátek ze státního rozpočtu, nemůžeme Vám poskytnout v době podpisu účastnické smlouvy žádný kalendář výplat.

Podpora pro studenty ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí:

ve výši 200 EUR/měsíc k základnímu paušálnímu grantu. Podmínka pro udělení příspěvku vychází z §91 odst.3 zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách. Příspěvek může být udělen na základě žádosti, k níž bude připojen doklad, že student splňuje podmínky ze zákona (lze např. dodat potvrzení z fakulty, že studentovi bylo uděleno sociální stipendium na fakultě). Žádost a doklad o splnění podmínky nutno dodat do naší kanceláře na Odboru zahraničních vztahů ČVUT-R nejpozději 3 týdny před podpisem účastnické smlouvy. Další informace zde.

Podpora účastníků se specifickými potřebami:

Osoby se specifickými potřebami mohou získat grantovou podporu – příspěvek na náhradu uznatelných nákladů. Stipendium je určeno pouze na pokrytí zvýšených výdajů v zahraničí, které vyplývají ze zdravotních potřeb.

Předpokladem přidělení speciálního stipendia je splnění základních podmínek pro mobilitu studentů – student byl vybrán ve výběrovém řízení pro daný akademický rok a má uzavřenou studijní smlouvu s přijímající institucí.

Při vyplňování předběžné kalkulace do žádosti u položky doprava, stravování a ubytování je třeba věnovat pozornost stanovení rozdílu mezi cenou za běžné náklady a cenou za zvýšené náklady z důvodu příslušného handicapu. Pouze tento cenový rozdíl (ne celá částka za nadstandardní službu) pak tvoří oprávněný požadavek studenta v rámci žádosti o speciální stipendium Erasmus+.

Přidělené speciální stipendium je po návratu ze studijního pobytu nebo praktické stáže Erasmus+: Erasmus nutné vyúčtovat! Předkládají se faktury udávající skutečně vynaložené náklady, uvádějící název a adresu subjektu, který fakturu vystavil, částku a měnu i datum vystavení faktury.

Žádost se předkládá na formuláři, ve kterém student uvede podrobnou kalkulaci požadovaného stipendia. Vzor formuláře žádosti o speciální stipendium pro pobyty v akademickém roce 2019/2020 je ke stažení zde: specificke_potreby_2019-20_formular_zadosti_pro-studenty_varianta-i.

K žádosti je nutné doložit:

 • lékařskou zprávu;
 • kopii průkazu ZTP (pokud ho student vlastní);
 • dokumenty programu Erasmus+: Erasmus pro příslušný typ mobility – podepsanou studijní smlouvu pro studijní pobyt / praktickou stáž (Learning agreement for studies/traineeship)
 • akceptační dopis, ve kterém přijímající instituce potvrzuje přijetí ke studijnímu pobytu / praktické stáži a kde je uvedeno, že je srozuměna s Vaším zdravotním stavem.

Studenti naleznou bližší informace přes odkaz v záložce „Pro studenty“ (http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/informace-pro-studenty-s-tezkym-handicapem-nebo-specifickymi-potrebami/).

Termín pro podávání žádostí  do Odboru zahraničních vztahů ČVUT_R:

 • do 15.7. 2019 pro pobyty v zimním semestru nebo na celý akademický rok;
 • do 20.11.2019 pro pobyty v letním semestru.


Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 19.06.2019