program Erasmus+

Všichni uchazeči přihlášení do programu a schválení studijním/vědeckým proděkanem fakulty musí prokázat dostatečnou úroveň svých jazykových znalostí.

Pro studium v angličtině a němčině musí zájemci absolvovat písemné testy z těchto jazyků.

  • partnerské školy, na nichž obvykle probíhá výuka v angličtině: Velká Británie, Irsko, Island, Dánsko, Finsko, Švédsko, Norsko, Nizozemí, Belgie- Vlámský region, Estonsko, Litva, popř. kromě místního jazyka lze očekávat aspoň částečnou nabídku kurzů pro Erasmus studenty v angličtině: Slovinsko, Portugalsko, Řecko, Turecko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Polsko
  • partnerské školy, na nichž obvykle probíhá výuka v němčině: SRN, Rakousko
  • partnerské školy, na nichž obvykle probíhá výuka v místních jazycích: Francie, Itálie, Španělsko, Belgie- Valonský region (francouzština)

Na testy z angličtiny a němčiny je nutné se předem přihlásit a rezervovat si termín ve chvíli, kdy budete vyplňovat přihlášku do programu na stránkách https://mobility.cvut.cz. Nezapomeňte přihlášku odeslat, jinak nebude brána jako platná !!!

Pokud se nebudete moci zúčastnit ze zdravotních či jiných důvodů testů v termínu, na který jste se závazně přihlásili, musíte nás o tom informovat předem, nejpozději do chvíle počátku testu.


U studentů, kteří napsali test z angličtiny v rámci 1. kola výběrového řízení pro mimoevropské dohody přebíráme výsledky testu automaticky také pro výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus+.

Studenti kteří psali test v rámci výběrového řízení Erasmus+ pro výjezdy v ak. roce 2018/19 si mohou nechat tento výsledek uznat i pro výběrové řízení na ak. rok 2019/20, ale o toto uznání musí písemně (mailem) požádat příslušné pracovnice Odboru zahr. vztahů ČVUT-rektorát, a to nejpozději do 21.1.2019.

Do dalšího kola výběrového řízení postoupí pouze uchazeči s alespoň nejméně předem stanoveným počtem bodů.

Pro přípravu bakalářské, diplomové nebo dizertační práce pod vedením anglicky mluvícího školitele je požadováno úspěšné absolvování testu z angličtiny.

Zájemci o studium v Německu kteří předpokládají studium v angličtině na škole s nedostatečnou nabídkou kurzů v angličtině musí úspěšně absolvovat oba jazykové testy.

Zájemci o studium v jiných jazycích musí dodat do Odboru zahraničních vztahů doklad o tom, že jsou v daném jazyce schopni na partnerské škole studovat- pro výběrové řízení roku 2019/20 v termínu do 18.1.2019. Tato potvrzení by na žádost studenta měla vystavit příslušná jazyková katedra na fakultě. Potvrzení musí být vystaveno v jazyce v němž student bude v dané zemi studovat a musí obsahovat určení úrovně jazykových znalostí žadatele podle Evropského referenčního rámce jazyků.

Po vyhodnocení písemných testů budou výsledky předány na fakulty.

Další průběh výběrového řízení:
na místa obsazovaná fakultami
Konkurzy dále probíhají dle pokynů fakult. Kontaktujte přímo osobu uvedenou jako kontaktní pro danou bilaterální dohodu a domluvte se s ní na dalším postupu.

na místa obsazovaná odborem zahraničních vztahů – rektorát
Žádat mohou studenti všech fakult kromě studentů Fakulty architektury a oboru architektura na Fakultě stavební, na obory a předměty, které příslušné zahraniční školy vyučují a existují na ně platné bilaterální dohody (viz seznam partnerských škol OVV RČVUT na https://mobility.cvut.cz).

  • Žadatelé o místa na školách s výukou v angličtině (Irsko, Dánsko, Finsko, Švédsko, Norsko, Island, Belgie, Estonsko, Litva) nebo němčině (SRN, Rakousko) absolvují ústní jazykový pohovor v daném jazyce na rektorátu.
  • Žadatelé o studium v ostatních jazykových oblastech (Francie, Itálie, Španělsko) musí předložit doklad o svých jazykových znalostech vystavený příslušnou jazykovou katedrou jejich fakulty.

 

Výběrová řízení na akademický rok 2018/19,
kritéria pro schválení přihlášky studenta do programu a kritéria výběrového řízení
:

Výběrová řízení na akademický rok 2019/20,
kritéria pro schválení přihlášky studenta do programu a kritéria výběrového řízení
:Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 23.07.2017