ze studijního pobytu v rámci programu ERASMUS+

Odevzdání dokumentů je nutnou podmínkou pro zdárné ukončení Vašeho studijního pobytu v rámci programu.

  • Doklad studenta o délce studia v zahraničí pro ak. rok 2018/19 (Confirmation of Erasmus+ study period) musíte vyplnit ještě během Vašeho pobytu v zahraničí a nechat si ho potvrdit na závěr svého studijního pobytu na příslušném zahraničním oddělení partnerské univerzity. Datum vydání tohoto potvrzení ze strany partnerské univerzity by nemělo být dřívější než 5 dnů před ukončením pobytu. Originál toto potvrzení musíte odevzdat v naší kanceláři OZV R-ČVUT nejpozději do deseti dnů ode dne skončení pobytu stanoveného v účastnické smlouvě. Je možné potvrzení nejprve nafaxovat nebo poslat elektronicky a pak doručit po uvedeném termínu jeho originál. Doba pobytu uvedená v tomto potvrzeni musí souhlasit s obdobím, na které byla vystavena Vaše účastnická smlouva. Bude-li doložená doba kratší, bude nutno vrátit příslušný podíl grantu.
  • Transcript of Records (nebo jiné ekvivalentní potvrzení o úspěšném absolvování studia).Nebude-li vám schopna zahraniční univerzita vyhotovit Transcript of Records do 14 dní po ukončení vašeho pobytu, musíte nás o tom neprodleně informovat.
  • v případě práce na bakalářské, diplomové nebo dizertační práci originál potvrzení od zahraničního školitele na hlavičkovém papíru zahraniční školy, že jste na této své práci pod jeho dohledem pracovali v období od… do… – přesně v souladu s vaší účastnickou smlouvou – do 10 dnů od ukončení pobytu.
  • Podle Metodického pokynu prorektora pro pedagogickou činnost platného od 16.4.2007:“Splnění podmínek stanovených v LA dokládá student po návratu proděkanovi pro pedagogické záležitosti příslušné fakulty předložením příslušného osvědčení (Transcript of Record vydaný partnerskou školou). Evropské kanceláři odboru vnějších vztahů poté předá kopii Transcriptu of Records a doklad o uznání předmětů podepsaný příslušným proděkanem. Student je povinen zakončit (zkouškou nebo zápočtem) všechny předměty zapsané v Learning Agreementu. Pokud skutečný počet uznaných kreditů bude menší než 20 za semestr nebo nižší než limit stanovený individuálně proděkanem, bude studentpovinen vrátit – v závislosti na počtu skutečně získaných kreditů – poměrnou část grantu.“Originál formuláře Doklad o uznání studia v zahraničí potvrzený studijním proděkanem dodejte do Odboru zahraničních vztahů ČVUT-R do 10 dnů od obdržení transcriptu.
  • Zprávy z pobytu: Do 14 dnů po datu skončení pobytu musíte napsat zprávu o studijním pobytu v zahraničí. Z vašich zkušeností budou moci čerpat studenti, kteří pojedou ven v letech následujících i naše kancelář Odboru zahraničních vztahů. Je nutno vyplnit dvě zprávy z pobytu: 1) Účastníkům programu Erasmus byl v akademickém roce 2015/16 zpřístupněn nový elektronický formulář zprávy z pobytu na http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/ . Poté, kdy koordinátor za ČVUT zadá do této databáze seznam vyjíždějících studentů, obdrží každý student na svůj e-mail uvedený jako primární na kartě studenta přístupové heslo a jméno pro vyplnění české zprávy.  2) Počínaje akademickým rokem 2013/14 musí studenti vyplnit na stránkách Evropské komise zprávu v angličtině. Pokyny pro vyplnění zprávy (přístupové jméno a heslo) obdrží každý z účastníků studijního pobytu v den oficiálního ukončení pobytu na svou e-mailovou adresu zadanou jako prioritní v kartě studenta v databázi mobility.cvut.cz. Zprávy musí vyplnit a odeslat každý sám za sebe.

NEPŘEHLÉDNĚTE! Pokud

  • neodevzdáte ve smluvených termínech Transcript of Records, potvrzení o bakalářské / diplomové / dizertační práci a ostatní dokumenty,
  • nebudou souhlasit předměty v Learning Agreementu a v Transcriptu nebo potvrzená doba pobytu s dobou uvedenou ve finanční dohodě,
  • nebude včas vyplněna zpráva z pobytu v zahraničí,
  • nebudete schopni doložit, že vám za studium v zahraničí byl uznán alespoň studijním proděkanem schválený minimální počet kreditů,

budete muset ve smyslu účastnické smlouvy vrátit peníze z grantu.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 23.07.2017