Studium a praxe v zahraničí

ČVUT má uzavřenu řadu smluv buď v rámci mezivládních dohod či na principu univerzitní výměny studentů.

Máte dotazy ke studiu v zahraničí? Kontaktujte Odbor zahraničních vztahů RČVUT.

   • ISC

logo_new

Odbor zahraničních vztahů RČVUT v úzké spolupráci s International Student Club (ISC) připravuje pro zahraniční studenty spoustu aktivit a společenských akcí. Máte-li zájem náhlednout nebo se přímo zúčastnit mezinárodních aktivit na ČVUT, navštivte web ISC a přijďte.
Všechny aktivity ISC připravují studenti jako vy, proto se nebojte a informujte se!

   • IAESTE

iaeste_1

Již 40 let zprostředkovává studentská nezisková organizace IAESTE studentům vysokých škol atraktivní zahraniční odborné stáže ve firmách, na univerzitách či v institucích. Ročně tak umožní přibližně 30 studentům ČVUT vyjet do zahraničí. Získávají tak neocenitelné životní a pracovní zkušenosti, prohlubují si své jazykové znalosti, poznávají kulturu jiných národů a obohatí svůj život o nezapomenutelné zážitky. O podmínkách účasti a další důležité informace se dozvíte na našich stránkách IAESTE. Na Vaše dotazy týkající se výměnného programu stáží rádi odpovíme na adrese praxe@cvut.iaeste.cz.

 

International programmes

Study and practice abroad

CTU has concluded a number of agreements either within the framework of intergovernmental agreements or on the principle of university student exchange.

Do you have questions about studying abroad? Contact the Department of International Relations of the RCTU.

   • ISC
  • logo_new

The Department of International Relations of the RCTU in close cooperation with the International Student Club (ISC) prepares many activities and social events for international students. If you are interested in previewing or directly participating in international activities at the CTU, visit the ISC website and come.
All ISC activities are prepared by students like you, so don’t be afraid to get informed!

   • IAESTE
  • iaeste_1

For 40 years, the student non-profit organization IAESTE has been providing attractive foreign internships for university students in companies, universities and institutions. Each year, it enables approximately 30 CTU students to go abroad. They gain invaluable life and work experience, deepen their language skills, learn about the culture of other nations and enrich their lives with unforgettable experiences. You can find out about the conditions of participation and other important information on our IAESTE website. We will be happy to answer your questions about the internship exchange programme at praxe@cvut.iaeste.cz.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro studium a studentské záležitosti, Poslední změna: 11.01.2022