Praha je nádherné město, které poskytuje studentům značné možnosti. Pro zahraniční studenty je zvláště levné. Město samo je bezpochyby velkým kladem univerzity. Střed města je pouze několik minut od hlavního kampusu, zatímco většina dalších částí univerzity je umístěna přímo v centru.

Chceme, aby zahraniční studenti získali bohaté zkušenosti se studiem technických kurzů a se životem v Praze. Mezinárodní studentský klub organizuje Buddy program, systém aktivní pomoci všem mezinárodním studentům, s péči poskytovanou českými studenty. Odbor zahraničních styků ve spolupráci s Mezinárodním studentským klubem pořádá Orientation Week, týden na uvítanou pro cizí studenty plný výletů, prezentací a večírků, během něhož jsou završeny administrativní procedury a přijíždějící studenti aklimatizováni. Během semestru organizuje Mezinárodní studentský klub výlety, sportovní utkání atd., a také své neformální jazykové kurzy, za které byl oceněn.

 

Extracurricular and leisure activities

Prague is a beautiful city that provides students with considerable opportunities. For international students it is particularly cheap. The city itself is undoubtedly a great asset of the university. The city centre is only minutes away from the main campus, while most other parts of the university are located right in the centre.

We would like international students to gain a rich experience of studying technical courses and living in Prague. The International Student Club organizes the Buddy Program, a system of active assistance to all international students, with care provided by Czech students. The Department of International Relations in cooperation with the International Student Club organizes Orientation Week, a welcome week for international students full of trips, presentations and parties, during which administrative procedures are completed and incoming students are acclimatized. During the semester, the International Student Club organises trips, sports matches, etc., as well as its award-winning informal language courses.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro studium a studentské záležitosti, Poslední změna: 11.01.2022