Studentské organizace jsou nedílnou součástí vysokoškolského studentského života a zájem o ně se mezi studenty rok od roku zvyšuje. Aktivity studentských organizací jsou velmi rozmanité, od kulturních a sportovních, přes odborné až po mezinárodní. Členové studentských organizací a klubů vykonávají mnohdy vysoce kvalifikované činnosti spojené s jejich provozem či s jejich vlastní náplní a to zpravidla bez nároků na honorář.

Studentská unie ČVUT
Studentská unie ČVUT je největší studentskou organizací v České republice. Umožňuje všem realizovat své sny, pořádat akce, bavit se, cestovat, tvořit, odpočívat, vzdělávat se, sportovat a dělat spoustu dalších věcí. Studentská unie ČVUT je studentská organizace s pestrou škálou klubů a velkou nabídkou nejrůznějších aktivit. Zároveň je to nezávislá organizace s vlastním řízením, strukturou, pravidly a posláním. Každý člen se může aktivně či pasivně zapojit do dění a prožít tak svůj studentský život naplno.

– organizují nespočet pravidelných a ještě více nepravidelných aktivit od sportovních klání, přednášek, hudebních festivalů, promítání po nejrůznější kurzy pro studenty a veřejnost.

Studentská unie ČVUT nebo její kluby jsou členem řady mezinárodních organizací. International Student Club pracuje s mezinárodní organizací Erasmus Student Network, zapojuje zahraniční studenty do dění na ČVUT a zároveň umožňuje českým studentům poznat jejich kulturu.

IAESTE je mezinárodní studentskou organizací, která působí na technických vysokých školách, tzn. i na ČVUT a zprostředkovává zahraniční stáže pro české studenty a stáže v Česku pro zahraniční studenty.


Nejznámější aktivity pořádané studenty
:

 

Student organisations

Student organisations are an integral part of university student life and interest in them among students is increasing year on year. The activities of student organisations are very diverse, ranging from cultural and sporting to professional and international. Members of student organisations and clubs often perform highly qualified activities related to their operation or their own content, usually without any remuneration.

CTU Student Union
The CTU Student Union is the largest student organization in the Czech Republic. It allows everyone to realize their dreams, organize events, have fun, travel, create, relax, learn, play sports and do many other things. The CTU Student Union is a student organisation with a wide range of clubs and a large variety of activities. It is also an independent organisation with its own governance, structure, rules and mission. Every member can actively or passively participate in the events and live their student life to the fullest.

– They organize countless regular and even more irregular activities, from sports competitions, lectures, music festivals, screenings to various courses for students and the public.

The CTU Student Union or its clubs are members of a number of international organisations. The International Student Club works with the international organisation Erasmus Student Network, involving foreign students in the events at CTU and at the same time allowing Czech students to get to know their culture.

IAESTE is an international student organization that operates at technical universities, including CTU, and facilitates foreign internships for Czech students and internships in the Czech Republic for foreign students.


The most famous activities organized by students
:Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro studium a studentské záležitosti, Poslední změna: 11.01.2022