Studentské organizace jsou nedílnou součástí vysokoškolského studentského života a zájem o ně se mezi studenty rok od roku zvyšuje. Aktivity studentských organizací jsou velmi rozmanité, od kulturních a sportovních, přes odborné až po mezinárodní. Členové studentských organizací a klubů vykonávají mnohdy vysoce kvalifikované činnosti spojené s jejich provozem či s jejich vlastní náplní a to zpravidla bez nároků na honorář. A ve svém volném čase.

Studentská unie ČVUT

Vysoká škola je nejen místo pro studium neboli, jak zákon říká, “soustavnou přípravu na budoucí povolání”, ale také prostředím, které skýtá neomezené možnosti. Studentská unie ČVUT (SU ČVUT) umožňuje všem realizovat své sny, pořádat akce, bavit se, cestovat, tvořit, odpočívat, vzdělávat se, sportovat a dělat spoustu dalších věcí. Studentská unie ČVUT je studentská organizace s pestrou škálou klubů a velkou nabídkou nejrůznějších aktivit. Zároveň je to nezávislá organizace s vlastním řízením, strukturou, pravidly a posláním. Je realizací společných zájmů mnoha lidí. Každý člen se může aktivně či pasivně zapojit do dění a prožít tak svůj studentský život naplno.

Studentskou unii tvoří spousta různých klubů, jako kolejní, zájmové a externí. Tyto kluby organizují mnoho pravidelných a ještě více nahodilých aktivit od sportovních klání, přednášek, hudebních festivalů, přes menší akce až po nejrůznější kurzy.

Studentská unie ČVUT nebo její kluby jsou členem řady mezinárodních organizací. International Student Club pracuje s mezinárodní organizací Erasmus Student Network, zapojuje zahraniční studenty do dění na ČVUT a zároveň umožňuje českým studentům poznat jejich kulturu.

IAESTE je mezinárodní studentskou organizací, která působí na technických vysokých školách, tzn. i na ČVUT a zprostředkovává zahraniční stáže pro české studenty a stáže v Česku pro zahraniční studenty.


Nejznámější aktivity pořádané studenty
:

 • Ahoj Techniko – Strahov Open Air
  velkolepý dlouholetý hudební festival pod širým nebem v areálu kolejí Strahov
 • Studentský ples
  oblíbená taneční a kulturní akce, každý rok s jinou tematikou a na různých místech
 • Mezi bloky
  komorní alternativní hudební festival v příjemném areálu kolejí Podolí
 • Lesamáj
  meziuniverzitní majálesové slavnosti v kampusu Dejvice
 • Národní prezentace
  prezentace jednotlivých států zahraničními studenty s bohatým doprovodným programem
 • Jazykové kurzy
  kurzy cizích jazyků vedené rodilými mluvčími
 • Mezinárodní výměnný program
  získávání praktikantských míst v ČR pro zahraniční studenty, organizování konkurzů na zahraniční praxe pro české studenty, pomoc s vyřizováním dokladů atd.
 • Průvodce Prváka
  každoročně sestavuje jeden z klubů SU ČVUT
 • Buddy program
  program péče o zahraniční studenty doprovázený mnoha akcemi
 • Audiovizuální centrum studentů ČVUT
  Skupina studentů pořizujících digitální záznamy a on-line streaming přednášek, konferencí, společenských událostí a dalších akcí. Výsledkem jejich práce jsou stovky zdarma publikovaných videí na stránkách www.avc-cvut.cz.

 

Student organisations

Student organisations are an integral part of university student life and interest in them among students is increasing year on year. The activities of student organisations are very diverse, ranging from cultural and sporting to professional and international. Members of student organisations and clubs often perform highly qualified activities related to their operation or their own content, usually without any remuneration. And in your spare time.

CTU Student Union

A university is not only a place for studying or, as the law says, „continuous preparation for a future profession“, but also an environment that offers unlimited possibilities. The Student Union of CTU (SU CTU) allows everyone to realize their dreams, organize events, have fun, travel, create, rest, get an education, play sports and do a lot of other things. The CTU Student Union is a student organization with a wide range of clubs and a wide range of activities. At the same time, it is an independent organization with its own management, structure, rules and mission. It is the realization of the common interests of many people. Each member can actively or passively participate in the events and thus experience their student life to the fullest.

The student union consists of many different clubs, such as dormitories, interests and extracurriculars. These clubs organize many regular and even more random activities from sports competitions, lectures, music festivals, through smaller events to various courses.

The CTU Student Union or its clubs are members of a number of international organisations. The International Student Club works with the international organisation Erasmus Student Network, involving foreign students in the events at CTU and at the same time allowing Czech students to get to know their culture.

IAESTE is an international student organization that operates at technical universities, including CTU, and facilitates foreign internships for Czech students and internships in the Czech Republic for foreign students.


The most famous activities organized by students
:Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro studium a studentské záležitosti, Poslední změna: 09.08.2023