Hlavním organizátorem sportovního života na ČVUT je Ústav tělesné výchovy a sportu,
(ÚTVS) který naleznete ve sportovním areálu ČVUT Pod Juliskou 4, v Praze 6 – Dejvicích.
O své činnosti informuje na vlastních webových stránkách www.utvs.cvut.cz .

ÚTVS zajišťuje nejen všechny formy pravidelné semestrální výuky TV, ale i organizaci
jednorázových sportovních akcí a soutěží. Ve výuce si studenti mohou vybrat z 33 sportovních odvětví. V nabídce najdete tradiční sporty (volejbal, fotbal, basketbal, badminton, plavání, stolní tenis, soft, tenis, turistiku, kanoistiku, kondiční posilování, lední hokej, bruslení, lukostřelbu), bojové sporty (karate, aikido, judo, ninjitsu), nové moderní sportovní aktivity (florbal, squash, různé formy aerobiku, golf, bowling, beachvolejbal, lezení na stěně, frisbee, in line bruslení, irské tance, powerjogu, spinning), ale i zdravotní tělesnou výchovu či jógu.
Nezanedbatelnou část činnosti ÚTVS tvoří příprava a realizace zimních a letních výcvikových kurzů. Kurzy se připravují tak, aby si každý student mohl vybrat podle svých představ, možností a zájmu.
V zimě ÚTVS pořádá lyžařské a snowboardové kurzy v českých horách i v zahraničí.
Letní kurzy si studenti vybírají podle svého sportovního zaměření. V nabídce jsou kurzy herní, vodácké, cyklistické a turistické.

Učitelé ÚTVS zabezpečují i sportovní reprezentaci ČVUT ve sportovních přeborech vysokých škol, Českých akademických hrách a mezinárodních akademických akcích.

Spektrum sportovní nabídky doplňují již více než 40 let vysokoškolské tělovýchovné jednoty – VŠTJ Stavební fakulta Praha, VŠTJ Technika Praha strojní, VSK Elektro ČVUT Praha.
V jejich oddílech naleznete družstva i jednotlivce, kteří se zúčastňují pravidelných sportovních soutěží ČSTV a jejich výkonnostní úroveň je od rekreační až po vrcholovou.

Mezinárodní studentský klub (ISC) organizuje pro zahraniční studenty také řadu sportovních a volnočasových akcí. Zahraniční studenti, kteří jsou aktivními sportovci se mohou prostřednictvím internetu zkontaktovat s odpovídajícími sportovními kluby a působit v nich během svého pobytu.

 

Sports use

The main organizer of sports life at the CTU is the Institute of Physical Education and Sport (IPES), which can be found in the CTU sports complex Pod Juliskou 4, in Prague 6 – Dejvice. It
informs about its activities on its own website www.utvs.cvut.cz.

IPES provides not only all forms of regular semester PE lessons, but also
organizes occasional sports events and competitions. Students can choose from 33 sports in their lessons. The offer includes traditional sports (volleyball, football, basketball, badminton, swimming, table tennis, softball, tennis, hiking, canoeing, fitness, ice hockey, skating, archery), combat sports (karate, aikido, judo, ninjitsu), new modern sports activities (floorball, squash, various forms of aerobics, golf, bowling, beach volleyball, wall climbing, frisbee, in-line skating, Irish dancing, powerjoga, spinning), as well as health physical education and yoga.
Preparation and implementation of winter and summer training courses is a significant part of the activities of IPES. Courses are prepared so that each student can choose according to his/her ideas, possibilities and interest.
In winter, IPES organises ski and snowboard courses in the Czech mountains and abroad.
Summer courses are chosen by students according to their sport focus. There are game courses, courses in boating, cycling and hiking.

Teachers of IPES also provide sports representation of CTU in sports championships of universities, Czech Academic Games and international academic events.

For more than 40 years, the spectrum of sports offer has been complemented by university sports clubs – VŠTJ Stavební fakulta Praha, VŠTJ Technika Praha strojní, VSK Elektro ČVUT Praha.
In their clubs you can find teams and individuals who participate in regular sports competitions of the Czech Union of Sport and their performance level ranges from recreational to top level.

The International Student Club (ISC) also organises a number of sports and leisure events for international students. International students who are active athletes can get in touch with the relevant sports clubs via the Internet and participate in them during their stay.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro studium a studentské záležitosti, Poslední změna: 11.01.2022