V budovách fakult a na kolejích jsou k dispozici studovny a prostory pro studium.

Ústřední knihovna, která sídlí v budově Národní technické knihovny, slouží primárně studentům a akademickým pracovníkům ČVUT. Zajišťuje pro ně širokou nabídku  studijních materiálů a dalších informačních zdrojů (knihy, časopisy, skripta, elektronické zdroje) a řadu služeb. Pro mimodejvická pracoviště (FD, FJFI, FBMI) knihovnické služby zajišťují dílčí knihovny (lokální). Na některých fakultách jsou také katederní knihovny, ve kterých jsou umístěny specializované fondy. Podrobné informace jsou dostupné na webu Ústřední knihovny (http://knihovna.cvut.cz) nebo jsou uvedeny na letácích a plakátech, které jsou umístěny na více místech školy.

V dejvickém kampusu také působí Národní technická knihovna v Praze, velmi dobré knihovny mají další vysoké školy a výzkumné instituce mimo univerzitu.

Univerzita aktivně vydává levná skripta v českém jazyce i angličtině. Lze je zakoupit v univerzitním knihkupectví odborné literatury v přízemí Národní technické knihovny  v hlavním kampusu v Dejvicích nebo přes e-shop.

V budovách jednotlivých fakult a v Národní technické knihovně jsou počítačové místnosti a studovny, které jsou buď vybaveny počítači nebo mají zázemí pro používání notebooků a dalších koncových zařízení. Ve všech prostorech ČVUT je přístup k internetu pomocí bezdrátové sítě eduroam. Na kolejích ČVUT poskytují internetové připojení kolejní kluby Studentské unie ČVUT svým členům po zaplacení členského příspěvku (standartně 800 Kč na semestr).

 

Study rooms, libraries, terminals

Study rooms and study spaces are available in faculty buildings and dormitories.

The Central Library, which is housed in the National Technical Library, primarily serves students and academic staff of CTU. It provides them with a wide range of study materials and other information resources (books, journals, scripts, electronic resources) and a number of services. For faculties located ouf of Dejvice (FF, FNPE, FBME) library services are provided by sub-libraries (local). Some faculties also have departmental libraries which house specialised collections. Detailed information is available on the Central Library website (http://knihovna.cvut.cz) or is given on leaflets and posters which are placed in several locations of the university.

The National Technical Library in Prague also operates on the Dejvice campus, and other universities and research institutions outside the university have very good libraries.

The university actively publishes low-cost scripts in Czech and English. They can be purchased in the university’s specialised literature bookshop on the ground floor of the National Technical Library on the main campus in Dejvice or via the e-shop.

In the buildings of the individual faculties and in the National Technical Library there are computer rooms and study rooms that are either equipped with computers or have facilities for the use of laptops and other terminal devices. In all CTU premises there is Internet access via the eduroam wireless network. In the CTU dormitories, the CTU Student Union dormitory clubs provide internet access to their members upon payment of a membership fee (standard fee of CZK 800 per semester).Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro studium a studentské záležitosti, Poslední změna: 11.01.2022