Studentská grantová soutěž (SGS) využívá účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum.

stazeny-soubor

Studentská grantová soutěž SGS probíhá na ČVUT již od roku 2010 a plynule navazuje na svého předchůdce – Interní grantovou soutěž (IGS; archív informací zde).

SGS je hrazena z prostředků státního rozpočtu určených na specifický vysokoškolský výzkum, které poskytuje MŠMT na základě výsledků výzkumu a vývoje a počtu studentů v akreditovaných studijních programech.  Částka, poskytovaná ČVUT na specifický výzkum, se tedy každoročně liší, pro r. 2014 to je 120 808 000 Kč. Z této částky mohou být max. 10 % podpořeny studentské vědecké konference (SVK), zbývající část se rozdělí ve Studentské grantové soutěži.

SGS na ČVUT blíže vykládají platné Upřesňující pokyny (UP), které je nutno bezvýhradně dodržovat. Ty stanovují, že přihlášku projektu může podat student doktorského studijního programu akreditovaného na ČVUT nebo akademický pracovník ČVUT. Členem týmu mohou být i studenti magisterských programů akreditovaných na ČVUT nebo výzkumní pracovníci. Projekt může být jednoletý, dvouletý nebo tříletý. U dvouletých nebo tříletých (tzv. pokračujících) projektů je nutno na konci každého roku požádat o tzv. prodloužení projektu (tj. zažádat o podporu projektu i v dalším roce).

Předkladatelem studentské vědecké konference může být výhradně akademický pracovník.

Veškeré podávání, hodnocení a administrace projektů (včetně hlášení změn) probíhá v elektronickém prostředí aplikace SGS, s dodáním podepsaných zjednodušených listinných podob např. závěrečných zpráv.

Předkládání přihlášek projektů či konferencí probíhá jednou ročně v tzv. výzvě. Veškeré termíny, které je nutno dodržovat, stanoví aktuální harmonogram, který je součástí platných UP.

Výzva pro předkládání grantů na r. 2015 bude probíhat v termínu 3. 11. – 3. 12. 2014,   pro konference konané v r. 2015 v termínu 3. 12. 2014 – 13. 1. 2015.

Pro rok 2014 bylo přijato k financování 219 projektů z 237 podaných nových projektů. Dále bylo přijato 122 projektů pokračujících z roku 2013 a 31 pokračujících projektů z roku 2012. Celkem Grantová komise ČVUT a Oborová hodnotitelská komise ČVUT v roce 2014 podpořila 372 projektů.

Termíny vyhlášení výzev pro další roky zatím nejsou stanoveny, předpokládá se však vyhlášení zhruba ve stejnou dobu, jako je uvedeno výše, s přihlédnutím k aktuálnímu roku.

Kontaktním pracovníkem je na odboru vědeckovýzkumné činnosti Ing. Kamila Macháňová.

Web SGS s veškerými dalšími informacemi má adresu www.sgs.cvut.cz.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost, Poslední změna: 14.04.2017