Studentská grantová soutěž (SGS) využívá účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum.

stazeny-soubor

Studentská grantová soutěž (SGS) probíhá na ČVUT od roku 2010, navázala na svého předchůdce – Interní grantovou soutěž (IGS).

SGS je podporována z prostředků státního rozpočtu určených na specifický vysokoškolský výzkum, které poskytuje MŠMT na základě výsledků výzkumu a vývoje a počtu studentů v akreditovaných studijních programech.  Částka poskytovaná ČVUT na specifický výzkum se každoročně liší, pro r. 2021 činí  117 552 011 Kč. Z této částky mohou být max. 10 % podpořeny studentské vědecké konference (SVK),    max. 2,5 % lze využít na organizaci Studentské grantové soutěže, zbývající část se rozdělí studentským projektům.

Pravidla SGS na ČVUT specifikují dokumenty: Zásady SGS a Upřesňující pokyny SGS.

Přihlášku projektu může podat student doktorského studijního programu akreditovaného na ČVUT nebo akademický pracovník ČVUT. Členem týmu mohou být i studenti magisterských programů akreditovaných na ČVUT nebo výzkumní pracovníci. Doba řešení studentského projektu je jeden až tři roky. U víceletých projektů je nutno na konci každého roku požádat o tzv. prodloužení projektu (tj. zažádat o podporu projektu i v dalším roce).

Předkladatelem studentské vědecké konference může být pouze akademický pracovník.

Podání přihlášek, hodnocení a administrace projektů (včetně hlášení změn) probíhá v elektronickém prostředí aplikace SGS, s dodáním podepsaných zjednodušených listinných podob např. závěrečných zpráv.

Studentská grantová soutěž je vyhlašována jednou ročně rektorem ČVUT. Termíny dílčích činností souvisejících s SGS stanoví aktuální harmonogram.

Výzva pro předkládání grantů na r. 2022 je plánována na přelom října a listopadu 2021, pro konference konané v r. 2022 na přelom prosince 2021 a ledna 2022.

Grantová komise ČVUT a Oborové hodnotitelské komise ČVUT v roce 2021 podpořily 366 studentských projektů a 57 studentských vědeckých konferencí.

Kontaktním pracovníkem pro SGS je na odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost Mgr. Dagmar Dvořáková.

Web SGS se souvisejícími informacemi a dokumenty naleznete na adrese www.sgs.cvut.cz.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost, Poslední změna: 19.04.2021