Podpora výjezdů

Pravidla pro přidělování stipendií pro

  • I. studenty ČVUT studující na zahraničních univerzitách – double/joint degree
  • II. studenty ČVUT studující na zahraničních univerzitách – ERASMUS
  • III. zahraničním studentům v magisterských studijních programech

I. Pravidla udělování příspěvků z fondu ČVUT pro studenty odjíždějící na studia do zahraničí (double/joint degree) nebo za jinými aktivitami v zájmu ČVUT

Preambule
Na podporu mobility studentů vyhlašuje  rektor ČVUT v Praze zřízení účelového fondu pro studenty odjíždějící na studia do zahraničí (double degree, nebo získání titulu pod dvojím vedením) a studentů odjíždějících do zahraničí za jinými aktivitami v zájmu ČVUT (mimo jiné v rámci programu Athens).

Dlouhodobé stipendium je určeno studentům Českého vysokého učení technického v Praze, kteří odjíždějí studovat v zahraničí magisterský studijní program.  Stipendium může být použito pro druhý rok studia ve studijním programu typu Double- a Joint- Degree.

Jednorázové stipendium na podporu mobility studentů je určeno studentům Českého vysokého učení technického v Praze, kteří reprezentují ČVUT v mezinárodních odborných studentských soutěžích a sportovních soutěžích, nebo aktivně vystupují na mezinárodních odborných konferencích. Příspěvek lze použít na úhradu nákladů na dopravu a ubytování studenta v zahraničí.

Postup při udělování příspěvků

 1. Stipendium je udělováno v souladu se Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, je vypláceno ze stipendijního fondu a podle  § 91, odst. (3) písm. (b)  uvedeného zákona a může být hrazeno z dotace.
 2. Dlouhodobé stipendium se uděluje jednotlivci zpravidla na dobu 1 až 2 semestrů (pouze pro druhý rok studia ve studijním programu (typu Double- a Joint- Degree).
 3. Dlouhodobé stipendium pokrývá náklady na studijní pobyt až do výše 12 000 Kč/měsíc. Stipendium se hradí z následujících tří zdrojů: rozvojový projekt MŠMT – prostřednictvím rektorátu (4 000 Kč/měsíc), stipendijní fond rektorátu ČVUT (4 000 Kč/měsíc), stipendijní fond příslušné fakulty (4 000 Kč/měsíc).
 4. Výše jednorázového stipendia je maximálně 80% z celkových předpokládaných nákladů,  nejvýše 18 000 Kč na jednu akci. Nejméně  20% z celkových předpokládaných nákladů musí být hrazeno z jiných zdrojů (fakulta, grant, sponzor, vlastní zdroje).
 5. Žádost o stipendium může podat student presenční formy studia na  ČVUT.   Za  skupinu studentů podává žádost vedoucí učitel skupiny.
 6. Žádost se předkládá na formuláři, který obsahuje  údaje o žadateli, účel a zdůvodnění žádosti,  zahraniční kontakt a předpokládané celkové náklady. Žádost se podává prostřednictvím fakultního útvaru zahraničních styků a obsahuje vyjádření proděkana pro studijní záležitosti případně proděkana pro zahraniční styky.
 7. O udělení stipendia rozhoduje prorektor na základě doporučení komise proděkanů pro zahraniční styky.
 8. Žádosti o jednorázová stipendia do odboru mezinárodních styků RČVUT je možno předkládat průběžně.
 9. Rozhodnutí o příspěvku obsahuje poskytnutou částku a podmínky jejího použití.
 10. Po ukončení zahraniční cesty je student povinen vypracovat cestovní zprávu.
 11. Student může stipendium požádat jednou za akademický rok.

II. Pravidla pro poskytování stipendií pro studenty ČVUT odjíždějící na studia v zahraničí v rámci programu ERASMUS, resp. obdobných evropských programů

Preambule
Na podporu mobility studentů vyhlašuje  rektor ČVUT v Praze zřízení účelového fondu pro studenty odjíždějící na studia do zahraničí v rámci programu ERASMUS, resp. obdobných evropských programů.
Finanční prostředky vyčleněné na podporu mobility studentů jsou určeny studentům České-ho vysokého učení technického v Praze, kteří vyjíždějí na dlouhodobé studijní pobyty v rámci pro-gramu ERASMUS, resp. obdobných evropských programů.

Postup při udělování příspěvků

 1. Stipendium je udělováno v souladu se Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, je vypláceno ze stipendijního fondu a podle  § 91, odst. (3) písm. (b)  uvedeného zákona může být hrazeno z dotace.
 2. Žádost nahrazuje finanční dohoda sepsaná se studentem před jeho odjezdem do zahraničí na OZS  RČVUT a podepsaná kvestorem. Student je povinen dodržet podmínky v ní stanovené.
 3. O udělení příspěvku rozhoduje prorektor na základě doporučení komise proděkanů pro zahraniční styky
 4. V rozhodnutí o příspěvku je uvedena poskytnutá částka. Podmínky jeho použití jsou součástí finanční dohody.

 

III. Pravidla pro přidělování stipendií zahraničním studentům v magisterských studijních programech

 

Preambule
Na podporu mobility studentů vyhlašuje rektor ČVUT v Praze zřízení stipendia pro zahraniční studenty přijíždějící studovat magisterské studijní programy. Stipendium je určeno zahraničním studentům, kteří budou mít zájem studovat magisterský studijní program na ČVUT a prokáží své kvality, které je opravňují k získání uvedeného stipendia

Postup při udělování příspěvků

 1. Stipendium je udělováno v souladu se Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, § 91, odst. (3) písm. (b) uvedeného zákona.
 2. Stipendium je příspěvkem na úhradu nákladů na pobyt v ČR do výše až 10 000 Kč na měsíc. Na úhradě stipendia se rovným dílem podílí stipendijní fond při R ČVUT a stipendijní fond příslušné fakulty nebo součásti.
 3. Stipendium se uděluje jednotlivci zpravidla na dobu 1 až 2 semestrů. V případě vynikajících studijních výsledků může být prodlužováno až do doby odpovídající standardní délce magisterského studia.
 4. Na studenta, který získá stipendium ČVUT, se vztahuje studijní a zkušební řád pro studium v magisterských studijních programech. Na příslušné fakultě je zapsán jako zahraniční student.
 5. Žádost o stipendia ČVUT podávají zahraniční studenti (netýká se studentů programů Erasmus a studentů přijíždějících v rámci bilaterálních dohod) průběžně na odbor zahraničních styků R ČVUT po souhlasu fakulty a prostřednictvím  fakultních oddělení ZS. Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na webových stránkách R ČVUT.
 6. O udělení stipendia rozhoduje prorektor na základě doporučení komise proděkanů pro zahraniční styky.
 7. Pokud zahraniční student splní všechny předepsané kredity 1. ročníku magisterského studijního programu v doporučeném časovém plánu, může požádat o prodloužení stipendia. Pokud předepsané kredity za 1. ročník magisterského studia nesplní, nárok na prodloužení mu zaniká
 8. Nárok na stipendium může zaniknout v průběhu studia po prvním semestru, pokud student neplní studijní povinnosti dané studijním a zkušebním řádem

 

 Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 17.12.2020