Podpora zkvalitnění týmů VaV

investicedorozvojevzdelani

Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility
na ČVUT v Praze
CZ.1.07/2.3.00/30.0034 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Zadavatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.2
Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory: 7.2.3
Název oblasti podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK – IP-oblast podpory 2.3
Číslo výzvy: 30
Název projektu: Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze
Zkrácený název projektu: Podpora výzkumných týmů ČVUT
Název projektu ANG.: Support of inter-sectoral mobility and quality enhancement of research teams at Czech Technical University in Prague
Registrační číslo projektu : CZ.1.07/2.3.00/30.0034
Číslo jednací: 30.Z1/012/2012
Datum zahájení realizace projektu: 1.12.2012
Datum ukončení realizace projektu: 30.9.2015

Anotace (Stručný obsah projektu)

Cílem projektu je zkvalitnění výzkumných týmů v rámci ČVUT prostřednictvím zapojení absolventů doktorského studia (mladých postdoků) do výzkumných týmů. Projekt podporuje intersektorální mobilitu, na ČVUT budou takto zaměstnáni vysoce kvalitní pracovníci přicházející z jiných výzkumných institucí, univerzit nebo průmyslových podniků z ČR i zahraničí. Pracovnící budou vybráni na základě mezinárodních výběrových řízení. Vybraní pracovníci budou zapojeni do mezinárodních výzkumných sítí a mezinárodních projektů spolupráce. Projekt je zaměřen na rozšíření výzkumného potenciálu ČVUT v mimopražských regionech a na jeho integraci do existujících a nově vznikajících výkonných výzkumných a vývojových týmů. Postdoktorandi zaměstnaní v rámci projektu pomohou zlepšit výzkumné podmínky pro stávající akademické a výzkumné pracovníky, zároveň se však budou podílet na výchově studentů v regionech. Projekt je synergický se schválenými projekty ČVUT v OP VaVPI a integruje aktivitu několika fakult.


Přínos pro cílovou skupinu

Hlavním přínosem pro cílovou skupinu bude rozšíření výzkumných aktivit, zejména s využitím nových laboratoří vybudovaných v rámci projektu VaVpI. Týmy jsou zapojeny do excelentního výzkumu v aplikační sféře i ve sféře základního výzkumu. Posílení týmů ČVUT postdoky se zkušeností ze zahraničních výzkumných pracovišť přinese novou inspiraci, posílení mezinárodních vazeb a vznik nových výstupů  článků v impaktovaných časopisech.
Pro studenty doktorského i magisterského programu bude hlavním přínosem zapojení postdoků do vedení jejich diplomových a dizertačních prací (zejména jako konzultantů nebo specialistů). Zapojení zahraničních postdoků se projeví v dalším úhlu pohledu na zkoumané problematiky a z toho vyplývajícím zkvalitnění příslušných kvalifikačních prací.
Postdoci se budou podílet na vzdělávacích aktivitách pro studenty magisterského studia (pro cílovou skupinu) v rozsahu cca 4 hodiny týdně, což přinese zkvalitnění výuky a rozšíření mezinárodního rozhledu studentů. Předpokládá se přenos dobré praxe z pracoviště, kde postdok absolvoval své doktorské studium, na ČVUT. Tato aktivita povede k jejich lepšímu uplatnění absolventů v praxi a jejich lepšímu uplatnění v mezinárodní dělbě práce. Studenti magisterského studia se zúčastní pořádaných workshopů. To pro ně bude jednoznačně přínosné, protože se tak seznámí s nejnovějšími trendy ve výzkumu v dané oblasti. Pozitivní pro ně je už sama možnost zúčastnit se mezinárodní vědecké akce a vidět její organizaci, úroveň a provedení vystoupení atd.

Projekt je regionálně zaměřen na oblast Středočeského kraje, zejména oblastí Kladno, Buštěhrad a Roztoky, a Ústeckého kraje, konkrétně oblasti Děčína. Ve všech zmíněných lokalitách má ČVUT umístěna svoje pracoviště, na kterých realizuje výuku a výzkumnou činnost. Tento projekt by měl umožnit výrazné posílení výzkumné a vědecké činnosti v uvedených lokalitách, které nabízejí několik vhodných okolností pro její rozvoj. Kladensko je tradiční průmyslový region, který byl ovšem v posledních letech postižen změnou struktury popřípadě útlumem průmyslové aktivity. Projekt by měl přispět k obnovení kvalitní lokální základny v oblasti technických věd a měl by přispět ke vzniku znalostní ekonomiky regionu.
Projekt by měl přispět rovněž k rozšíření automobilového výzkumu do středočeského regionu, k využití příznivých infrastruktruních podmínek pro vybudování moderní zkušebny automobilových hnacích jednotek v zóně smíšeného určení a k podpoře zaměstnanosti v oblasti satelitního města v těsné blízkosti Prahy  Roztoky u Prahy.
Oblast Ústecka a Děčína představuje nejen obdobný průmyslový region, je však velmi vhodně položena blízko Německa, konkrétně aglomerace Drážďan a dalších měst Dolního Saska. V této oblasti lze spatřovat potenciální trh, na kterém se může uplatnit nabídka výuky vzdělávání a výzkumu realizovaná ČVUT na pracovišti v Děčíně. Naším cílem je poskytovat i specializované vzdělání ve fyzikálních a jaderných oborech, které nejsou v současném období v Německu podporovány, ale perspektivně jsou nesmírně důležité. Proto můžeme nabídnout dlouholetou zkušenost a kvalifikaci ČVUT pro obnovení těchto strategických odvětví u našich severních sousedů.
Projekt přináší do uvedených regionů výzkum a vývoj a zvyšuje kvalitu vzdělání – to je podstatou jeho inovativnosti.

Realizované klíčové aktivity

Klíčová aktivita č.1: Podpora vytváření kvalitních výzkumných týmů
Klíčová aktivita č.2: Podpora intersektorální mobility
Klíčová aktivita č.3: Zapojování pracovníků a týmů do činnosti mezinárodních sítí a do projektů mezinárodní spolupráce

Odkazy na webové stránky projektů jednotlivých fakult:

– Fakulta stavební
– Fakulta strojní
– Fakulta elektrotechnická
– Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
– Fakulta biomedicínského inženýrství
– Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Mezinárodní workshop 28. 11. 2014

V rámci projektu „Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze“ proběhl 28. listopadu 2014 v Univerzitním centru energeticky efektivních budov (UCEEB) v Buštěhradě mezinárodní workshop, kterého se kromě účastníků zapojených v projektu zúčastnil také rektor ČVUT v Praze prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. a děkani fakult . Na workshopu probíhala rovněž výuka a byla zde k vidění obsáhlá posterová sekce, kde postdoktorandi a jejich mentoři referovali o svých výzkumech v rámci projektu.

Fotodokumentace:

workshop3

workshop1

workshop2

workshop4

Závěrečné setkání 29. září 2015

V prostorách Rektorátu ČVUT před Odborem pro vědeckou a výzkumnou činnost jsou ke zhlédnutí některé z posterů postdoktorandů projektu. K dispozici jsou rovněž závěrečné brožury, které poskytují veškeré informace k projektu vč. cílů, které projekt sledoval a jak ČVUT přispěl. Nejvíce je potřeba podtrhnout fakt, že výzkumné prostředí university posílila samotná existence velkého množství kvalitních mladých vědců, kteří vnesli mezi týmy výzkumníků ČVUT především mezinárodní aspekt. Závěrečné setkání postdoků, mentorů a akademických pracovníků se konalo v City Tower 29. září 2015. Tématem závěrečného setkání bylo „Přestavení aktivit a výsledků projektových modulů na ČVUT v Praze očima postdoků a mentorů“. Setkání bylo zaměřeno na výměnu zkušeností získaných během tříleté vědecko-výzkumné práce postdoků vedených odbornými mentory.

Pozvánka ke stažení

20151027_001_cvut-vic-ryszawy

20151027_004_cvut-vic-ryszawy

20151027_005_cvut-vic-ryszawyVlastník stránky: RČVUT - Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost, Poslední změna: 20.02.2017