Program Erasmus+

Volba školy:

Věnujte prosím velkou pozornost výběru své budoucí hostitelské školy. Ze seznamu škol, s nimiž je uzavřena bilaterální dohoda, můžete volit pouze školy, u nichž je ve smlouvě zahrnut Vámi studovaný obor a Vaše úroveň studia. Prohlédněte pečlivě webové stránky vybrané hostitelské školy, zdali Vám skutečně nabízí ke studiu předměty, které ve svém oboru studia a na své úrovni studia potřebujete v příštím akademickém roce absolvovat. Přihlášku odesílejte až ve chvíli, kdy si ověříte, že jste zvolili vhodnou školu. Systém přihlašování Vám dovolí podat pouze jedinou přihlášku.

Studenti posledního ročníku bakalářského nebo magisterského studia,
kteří už mají nebo budou mít v době předpokládaného výjezdu ukončeny všechny požadované studijní předměty, mohou v zahraničí pracovat na své bakalářské nebo diplomové práci- pokud s tím vysloví souhlas studijní proděkan a vedoucí této práce.

U studentů doktorské formy studia
se předpokládá v zahraničí práce na dizertační práci. To pro partnerskou zahraniční školu znamená nutnost najít doktorandovi příslušného odborného vedoucího práce a mohou s tím být spojeny i některé další komplikace. Pouze několik našich partnerských škol oficiálně souhlasilo s přijímáním našich doktorandů formou začlenění jejich mobilit do bilaterální dohody. Upozorňujeme proto doktorandy, že se mohou hlásit pouze na školy, které tuto možnost v bilaterální dohodě mají. Pokud byste se přesto chtěli hlásit na školu, která nám běžně doktorandy nepřijímá, bude nutné si samostatně najít na webových stránkách školy nebo na základě doporučení Vašeho školitele vhodnou kontaktní osobu z partnerské školy a pokusit se možnost toho, že Vám bude dělat školitele, individuálně domluvit.

Příjem přihlášek:

Všichni zájemci o účast v programu Erasmus+ vyplní formulář přihlášky, který je v předem vyhlášeném termínu zpřístupněn na https://mobility.cvut.cz. Na přihlášce je rozlišeno, jestli se hlásíte na místa nasmlouvaná fakultou nebo na místa rektorátní. Máte možnost se přihlásit na 3 místa fakultní, NEBO 3 místa rektorátní – tj. máte možnost si podat pouze jednu přihlášku.

Všechny podané přihlášky musí projít schvalovacím procesem na studijním oddělení fakulty popř. v případě doktorandů musí být schváleny proděkanem pro vědu a výzkum. Bez schválení studijním/vědeckým proděkanem nemůžete projít dalším výběrovým řízením a nemůže vám být přiděleno místo. Příslušné osoby z fakult (studijní proděkani pro studenty bakalářské a magisterské úrovně studia, proděkani pro vědu a výzkum pro studenty doktorské formy studia) mají přístup k přihláškám, takže schvalování přihlášek může probíhat elektronicky. Ke schválení přihlášek jsou studijní proděkani vyzváni naší kanceláří (Odbor zahraničních vztahů R-ČVUT) po uzavření přihlášek.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 23.07.2017